605 میلیاردریالسودانباشته»لخزر«

Jahan e-Sanat - - News -

صنعتیپارسخزرصورتهایمالییکسالهمنتهیبه03 اسفندماه59 را باسرمایه151 میلیاردو002 میلیونریالبهصورتحسابرسیشدهمنتشر کرد.شرکتصنعتیپارسخزردرسالمالیمنتهیبه03 اسفند5931، مع//ادل یک هزار 777و میلیارد 144و میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سودناخالصدورهبهمبلغ871 میلیاردو872 میلیونریالرسید.ازسود ناخالصدورهنیزهزینههایفروش،اداریوعمومیکسرودرآمدهایعملیاتی بهآنافزودهشدوسودعملیاتیدورهمبلغ87 میلیاردو709 میلیونریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل451 میلیاردو487 میلیونریالمحاسبهشدوبرایناساسمبلغیکهزارو42 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 605 میلیارد و 963 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای »لخزر« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.