اعالمپیشبینیدرآمد»خنصیر«

Jahan e-Sanat - - News -

مهندسی نصیر ماشین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اس//فندماه 96 را با سرمایه 87 میلیارد و 166 میلیون ریال به صورت حسابرسینشدهمنتشرکرد.شرکتمهندسینصیرماشینپیشبینیدرآمد هرسهمسالمالیمنتهیبه92 اسفندماه69 رامبلغ546 ریالاعالمکرده است. »خنصیر« اعالم کرد طی سه ماهه نخست این سال مالی با اختصاص 93 ریال سود به ازای هر سهم به41 درصد از پیشبینیهایش رسید. این شرکت دالیل تغییر اطالعات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد ماه 95 به صورت حسابرسینشده نسبت به اطالعیه پیشین را به شرح زیر اعالم کرد: با توجه به اعالمیه منتشر شده در 26 اردیبهشتماه سال 95 در خصوص افزایش سرمایه موارد زیر مورد توجه است: پیشنهاد هیاتمدیره برای مبلغ افزایشسرمایهمعادلمبلغ05 میلیاردریالاستوازاینمبلغ03 میلیارد ریالازمحلسودانباشتهدرنظرگرفتهشدهاست.همچنینمبلغ02 میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.