184 ریال سود برای »ونفت«

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمایهگذاری صنعت نف//ت صورتهای مال//ی 12 ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 را با س//رمایه یک هزار و 650 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشدهمنتشرکرد.شرکتسرمایهگذاریصنعتنفتدرسالمالی منتهی به 30 اسفند 59، معادل 368 میلیارد و 344 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی وهزینههایعملیاتیکسروسودعملیاتیدورهبهمبلغ503 میلیاردو39 میلیونریالمحاسبهشد.ازسودعملیاتینیزهزینههایمالیومالیاتکسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ303 میلیارد و 688 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 184 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، معادل05 درصدکاهشرانشانمیدهد.بهسودخالصدورهنیزسودانباشته ابتدایسالاضافهشدودرنهایتمبلغ085 میلیاردو317 میلیونریالسود انباشتهدرحسابهای»ونفت«منظورشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.