پوشش12 درصدیپیشبینی»شبهرن«

Jahan e-Sanat - - News -

نفتبهرانپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه92 اسفندماه 96 را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکتنفتبهرانپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالی69 رامبلغیکهزار و 775 ریال برآورد و اعالم کرد در دوره س//هماهه نخست این سال مالی با اختصاص273 ریالسودبهازایهرسهمبه12 درصدازپیشبینیهایش رسید. »شبهرن« در دوره سه ماهه سال مالی59 مبلغ632 ریال سود به ازای هرسهمکنارگذاشتو31 درصدازپیشبینیهایشراپوششداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.