تحرک تازه در بازار آتی سکه

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

ارزش معام//الت آتی س//که در روز سهشنبه، به 292 میلیارد ریال رسید. به گزارش بورس کاال، حجم معام//الت آتی س//که روز گذش//ته در ب//ورس کاال ب//ه دو هزار و 180 قرارداد رسید. این در شرایطی است که روز گذشته طالی جهان بعد از رسیدن به باالترین سطح یک ماهه در بازار تح//ت تاثیر افزایش ارزش دالر و قبل از نشس//ت فدرال رزرو ب//ا کاه//ش اندکی روبهرو ش//د. به ای//ن ترتیب قیمت طالی جهان در بازارهای آسیا با 0/2 درصد کاهش 1252/90ه//ب دالر رس//ید. فلز زرد دیروز با رسیدن به 1258/79تمیق دالر باالتری//ن قیمت از 23 ژوئن را ثب//ت کرده بود. قیمت طال در بازار آمریکا هم ب//رای تحویل فوری در آگوس//ت با 0/1 درص//د کاهش به 1253/30شزرا دالر در ه//ر اونس دادوس//تد ش//د. به ای//ن ترتیب در معامالت آتی س//که روز سهشنبه، هر پنج سررس//ید مثبت بودند، به طوری که قرارداد سکه آتی سررسید شهریورماه سال 96 با 0/04 درصد رش//د با رقم یک میلی//ون و 230 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی سررسید آبانماه رشد 0/04 درصدی را تجربه کرد و با رقم یک میلیون و 263 هزار تومان دادوستد شد. در همین حال قرارداد آتی س//که سررس//ید دیماه نیز با رقم یک میلیون و 295 هزار تومان خری//داری ش//د که نس//بت به روز دوشنبه 0/08 درصد رشد داشت. از سوی دیگر قرارداد سکه آتی تحویل اسفندماه نیز با 0/05 درصد رشد با رقم یک میلیون و 326 هزارتومان م//ورد معامله قرار گرفت. همچنین قرارداد سکه آتی تحویل اردیبهشت ماه سال 97 هم با 0/04 درصد رشد با رقم یک میلیون و 357 هزارتومان دادوستد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.