رشد38 درصدیارزشمعامالتبازارفیزیکی

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

در جریان معامالت تیرماه سال 1396 بیش از 198 هزار تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری ب//ه ارزش قریب به دو هزار و 560 میلیارد ریال در تابلوی نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی بازار فیزیکی مورد معامله قرار گرفته است. سیدعلی حس//ینی، مدیر عامل بورس انرژی با اعالم این آمار به س//نا گفت: از معامالت صورت گرفته در این مدت، س//هم رینگ داخلی یک هزار و 727 میلیاردریالورینگبینالملل397 میلیاردریال ب//وده در حالی که در تیرماه 95 ارزش معامالت بازارفیزیکیمعادلیکهزارو593 میلیاردریال بوده است. این مقام مسوول با اشاره به رشد 83 درصدی ارزش معامالت در تیر 96 در مقایس//ه با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: حجم معامالت نیز از 131 هزار و 679 تن در سال 95 به 198 هزار و 145 تن در سال 96 افزایش یافته است که این افزایش در حجم معامالت رشدی معادل 50 درصد را نش//ان میدهد. حس//ینی خاطرنش//ان کرد: افزای//ش ارزش معامالت در تیرماه سال 96 درحالی صورت گرفته که عرضه برخی فرآوردههای صادراتی همچون کاالی نفت گاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رین//گ بینالملل طی این ماه متوقف ش//ده اس//ت. وی در ادامه ابراز داش//ت: توقف صادرات این محصول از مبادی مختلف، رینگ صادراتی ب//ازار فیزیکی را با کاه//ش 23 درصدی مواجه کرده اما در این مدت رینگ داخلی بازار فیزیکی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 150 درصدی در حجم معامالت روبهرو بوده است. مدیر عامل بورس انرژی درباره بیشترین کاالی مورد استقبال خریداران گفت: کاالی نفتای سنگین ب//ا ارزش معامالتی بی//ش از 925 میلیارد ریال بیشترین سهم از معامالت تیرماه بازار فیزیکی را به خود اختصاص داده و کاالهای حالل 402 و میعانات گازی به ترتیب با 657 میلیارد ریال و 373 میلیارد ریال در رتبههای بعدی قرار دارند. از سویی دیگر در جریان معامالت روز سهشنبه هفته جاری، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای آیزوریسایکل، حالل ،400 حالل ،402 حالل 406 و حالل 410 پاالیش نفت اصفهان، برشسهکربنهوبیشترشرکتپلیمرآریاساسول، متانول پتروشیمی شیراز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی و نیتروژن مایع پتروشیمی فجر در رینگ داخلی عرضه شدند. کل معامالت صورتگرفته معادل شش هزار و 441 تن و به ارزش بیش از 83 میلیارد و 851 میلیون ریال است. طی سه روز ابتدایی ماه جاری در بازار فیزیکی بورس انرژی قریببه57هزارتنانواع هیدروکربوری معامله ش//ده است به این ترتیب ارزشی بالغ بر 775 میلیارد ریال به ثبت رس//ید. گفتنی است از ای//ن مقدار، قریب ب//ه 27 هزار تن معامله در رینگ داخلی به ارزش 338 میلیارد ریال و 30 هزار تن معامله در رینگ بینالملل به ارزش 444 میلیارد ریال صورت گرفته که از حیث ارزش 43 درصد معامالت در رین//گ داخلی و 57 درصد در رینگ بینالملل بوده اس//ت. افزون بر این در جلسه معامالتی روز گذشته نیز کاالهای نفتای سنگین تصفیهنشده پاالیش نفت شیراز. عمده، نفتای سبک و حالل 404 پاالیش نفت شیراز، عمده، ح//الل 410 پاالیش نفت آبادان و برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی و حالل 402 پاالیش نفت ش//یراز، حالل 402 پاالیش نفت تبریز و حالل 404 پاالیش نفت شیراز در رینگ بینالملل عرضه خواهند شد. در جریان معامالت روز گذش//ته، در تابلوی س//لف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد ستاره ‪20 ،961‬ هزار قرارداد با ارزشی بالغ بر 50 میلیارد و 704 میلیون ریال معامله شد. در این روز همچنین بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله یک میلی//ون و 348 هزار قرارداد معادل 41 میلیون و 96 هزار کیلووات ساعت به ارزش 14 میلیارد و 427 میلیون ریال بود. در این روز، نمادهای بارپایه، میانباری و کمباری با متوسط قیمت673،673 324و ریالبرکیلوواتساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطرنشان میشود، در آغاز جلسه معامالتی این روز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کمباری روزانهدوشهریور69 گشایشمییابند.همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 7 مرداد 96 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی وکمباریهفتگیهفتممرداد69 درپایانجلسه معامالتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامالت روز گذشته بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 65 میلیارد و 131 میلیون ریال بالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.