مردم در منگنه گرانی

Jahan e-Sanat - - News - تجارتخانه

گ/روه بازرگانی- افزایش قیمت خود به خود کاالهای اساسی در بازار یکی از موضوعاتی است که این روزها تخت گاز جلو میرود. اگرچه به گفته مسووالن، دولت همواره تالش کرده برای ثبات قیمتها و جلوگیری از گرانی کاری کند اما در نهایت سیاس//تهای نامشخص و همچنین واضح نبودن مسوولیت دستگاههای مختلف باعث ش//ده مردم چ//وب کمکاری و ناهماهنگی مس//ووالن اجرایی را بخورند. در نتیج//ه به طور مداوم با گرانی اساس//یترین کاالهای مورد نیاز خود روبهرو میشوند. از این رو در حال حاضر نه تنها شاهد گرانی خودسرانه برخی کاالهای اساس//ی در بازار هستیم بلکه برخی دیگ//ر از صنایع نیز برای جا نماندن از این قائله به دنبال باال بردن قیمتها هستند به طوری که اخیرا اتحادیه روغن نباتی در خواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارسال کرده تا جایی که میتوان گفت این روزها سر سازمان حمایت حسابی شلوغ است.

این در حالی اس//ت که در ش//رایط فعلی عالوه بر گرانی قیمت گوش//ت در بازار که تا کیلویی 53 هزار تومان هم در فروش//گاههای زنجیرهای فروخته میشود، مرغ نیز با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو شده که در مورد علت گرانی این محصول در بازار، دالیلی مانند گران شدن جوجه یک روزه مطرح میشود. از این رو در حال حاضر قیمت جوجه به 2500 توم//ان رس//یده و در برخی ش//هرها مرغ تا کیلویی 9 هزار تومان هم به فروش میرس//د. از سوی دیگر عالوه بر گرانی جوجه یک روزه، علی اکبری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این خصوص معتقد است که اتخاذ روش نامناسب ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را افزایش داده چراکه اخیرا ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه یکروزه را مشمول تعزیرات کرده است. قافلهگرانیها گرانی گوش//ت و مرغ در حالی ادامه دارد که تخممرغ نیز به قافله گرانیها اضافه شده و قیمت هر شانه آن به 12 هزار تومان یعنی هر عدد004تومانرسیدهاستکهالبتهدربرخی مناطق با قیمتهای باالتری به فروش میرسد. در همین خصوص رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه از دی 95 به دلیل شیوع آنفلوآنزا، حدود 30 میلیون مرغ در کشور از بین رفته است، گفت: همین مساله، دلیل گرانی تخممرغ است.

این در حالی است که برنج نیز همچنان روند صعودی قیمت خود را حفظ کرده و تا کیلویی 16 هزار تومان هم به فروش میرسد. در این میان بازار میوه و ترهبار نیز اوضاع مناسبی ندارد تا جایی که قیمت پیاز از موز گرانتر ش//ده و اگرچه وعده و وعیدهای زیادی در مورد کاهش قیمت پیاز داده ش//ده اما سیبزمینی هم به دنبال افزایش قیمت پیاز، گران شد.

بنابرای//ن ب//ه نظ//ر میرس//د ب//ه دلیل سیاستهای نامناسب و ناپیوسته سازمانها و دس//تگاههای تصمیمگیرن//ده و نظارت//ی کش//ور، تا این حد ش//اهد به هم ریختگی بازار هستیم. این در حالی است که هر وقت از گرانیها صحبت میش//ود، وزارتخانههای صنع//ت و کش//اورزی، تقصی//ر را به گردن یکدیگ//ر انداخته و خ//ود را از این مخمصه نج//ات میدهند تا جایی ک//ه حتی وزارت کش//اورزی باره//ا اعالم کرده ک//ه گرانیها ربط//ی به این وزارتخانه ن//دارد. اما واقعیت این اس//ت که ع//الوه بر نامش//خص بودن متول//ی تنظیم بازار، دس//تگاههای نظارتی نی//ز فضا را ب//رای ج//والن دادن دالالن و س//وداگران بازار باز گذاشتهاند تا نه تنها در مناس//بتهای خاص بلکه در ایام عادی هم بازار را متشنج کنند. وزارتکشاورزیفرافکنیمیکند بر همین اس//اس دبیر س//تاد تنظیم بازار ب//ا بیان اینکه وزارت جهاد کش//اورزی درباره مس//وولیت خ//ود در تنظیم ب//ازار کاالهای مصرفی مردم فرافکنی میکند، گفت: در حال حاضر ش//اهد گرانی محصوالت کشاورزی و مصرفی مردم هستیم که این امر با گرانفروشی متفاوت است.

محس//ن بهرامی ارضاقدس با بیان اینکه وزارت جهاد کش//اورزی ب//ا رفتاری فرافکنانه مش//کالت گرانی محصوالت مصرفی مردم را بهعهده ستاد تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی میگذارد، گفت: مسوولیت صفر تا صد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و صنایع بالفصل آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

دبیر س//تاد تنظیم بازار در پاس//خ به این س//وال که مس//وولیت تنظیم بازار و نظارت بر خردهفروش//ی محصوالت کشاورزی نیز با وزارت جهاد کش//اورزی است یا خیر، گفت: وزارت جه//اد کش//اورزی تا انته//ا و حتی در خردهفروشی مسوول تنظیم بازار است اما آنها میگویند »ما فقط مس//وول تولید هستیم و توزیع ربطی به ما ندارد.«

وی در واکنش به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی بسیاری از مشکالت جاری را ناشی از گرانفروشی میداند که دستگاههای نظارتی باید بر آن نظارت کنند، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوتاست.وقتیبرنجداخلی61هزارتومان قیمت دارد در صورتی که گرانفروشی صورت بگیرد قیمت آن 16 هزار و 500 تومان میشود و آدم خوب و منصف نیز آن را 15 هزار و 800 تومان میفروشد.

بهرامی ارضاقدس اضافه کرد: در ش//رایط فعلی که حبوبات و گوشت با این قیمتها به فروش میرسد گرانفروشی صورت نگرفته بلکه قیمت این محصوالت گران شده است و باید این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک داد.

دبیر س//تاد تنظی//م بازار گف//ت: قیمت محل تالقی عرضه و تقاضاس//ت، اگر تقاضا باال باش//د و تولید جوابگو نباش//د منجر به گرانی میشود.

وی اظهار کرد: افزایش قیمتهایی که در حال حاضر مشاهده میشود بهدلیل تولید )در حجم( نامناسب است که منجر به گران شدن قیمت کاالهای مصرفی مردم شده است. برنامهریزیبسیارضعیفاست بهرامی ارضاق//دس درباره افزایش قیمت کاالهای کش//اورزی اساسی و مصرفی مردم اظهار کرد: در بخش کشاورزی درباره تغییرات فعلی برنامهریزی ما بسیار ضعیف است.

دبیرستادتنظیمبازارافزود:دربارهمحصوالت صیفی پیاز، سیبزمینی و گوجهفرنگی بهدلیل شرایط اقلیمی قیمت آنها نیز تغییر کرده است. بهطور مثال گوجهفرنگی در سالهای گذشته با توالی مناسب از استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان به بازار عرضه میشد اما در سالجاری با تغییرات اقلیمی صورتگرفته محصوالت این استانها بهطور همزمان به بازار عرضه شد به همین منظور قیمتها بهشدت کاهش یافت و کشاورزان آسیب دیدند.

وی گف//ت: دلیل افزای//ش قیمت پیاز نیز در ش//رایط فعلی همان تغیی//رات اقلیمی و فصلی است. نمیتوانیم جلوی صادرات را بگیریم وی در پاس//خ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صادرات منجر به افزایش قیمت پیاز شده است یا خیر، گفت: این امر نیز ممکن است درست باشد اما در این ارتباط قوانین باالدستی داریم که نمیتوانیم بهبهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیریم.

دبیر س//تاد تنظی//م بازار گف//ت: صادرات نیازمند بازاریابی و تبلیغات اس//ت و از دست دادن آن مش//کالت دائم//ی برای م//ا ایجاد میکند و بهخاطر مشکالت فصلی نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم بلکه باید بهش//کلی آن را حلوفصل کنیم.

وی در ادامه درباره تأمین کاالهای اساسی گف//ت: در گذش//ته وزارت بازرگانی س//ابق بخشی داشت که مسوولیت توأمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده را بهعهده داشت. این بخش از وزارتخانه سابق بازرگانی مسوولیت رصد و پایش تولید در کشور را بهعهده داشت و بر اساس آن با در نظر گرفتن سرانههای مصرف اقدام به تنظیم بازار میکرد.

بهرامی ارضاقدس افزود: بهطور مثال اگر س//االنه دو میلیون و 300 ه//زار تن برنج در کش//ور مصرف میشود و تولید یکمیلیون و 800 هزار تن باش//د بای//د 500 هزار تن وارد کنیم تا قیمتها متعادل شود و حمایتهای منطقی از تولیدکننده داشته باشیم. مشکلسیاستهاییکجانبه دبیر س//تاد تنظیم ب//ازار اف//زود: در حال حاضر مسوولیت تنظیم بازار بهعهده بخشی از وزارتخانه کش//اورزی اس//ت که رویکرد آن حمایت از تولید اس//ت لذا مخالفت با واردات دارد که این امر باعث میشود در کشور کمبود ایجاد شود.

وی ادام//ه داد: زمان//ی که تع//ادل عرضه و تقاض//ا به هم میخ//ورد قیمت محصوالت افزایش پیدا میکند و در افزایش قیمت برنج نی//ز همین اتفاق افتاده به طوریکه امروز هر کیلوگرم برنج مرغوب داخلی به 16 هزار تومان رسیده و افزایش قیمت حبوبات نیز در همین راستاست.

بهرام//ی ارضاقدس افزود: سیاس//تهای یکجانبه حمایت از تولید باعث شده قیمت آن افزای//ش پی//دا کرده و بخش//ی از حقوق مصرفکنندگان ضایع شود بهطوری که امروز بسیاری از خانوادهها نمیتوانند گوشت قرمز 06هزار تومانی بخرند.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در حالی که قیمتحبوباتدرگذشتهکمتراز2هزارتومان بود امروز به بیش از 12 هزار تومان رسیده و تولید داخلی نیز جوابگو نیست که این امر باعث افزایش شدید قیمتها شده است.

وی ادام//ه داد: ب//رای تنظیم بازار حبوبات باید از واردات استفاده کرد که این امر خود در راستای هدف حمایت منطقی از تولیدکننده و مصرفکننده است. ضرورت واردات بهرام//ی ارضاق//دس گف//ت: وقت//ی که میگوییم برای حمایت منطقی از مصرفکننده میخواهی//م واردات انجام دهی//م از این کار بهعنوان عملی بسیار بد یاد کرده و فکر میکنند که این اتفاق کار خیلی بدی است اما در شرایط فعلی این امر ضرورت به حساب میآید.

دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به اظهارات مسووالن وزارت جهاد کشاورزی که مسووالن س//تاد تنظیم بازار را ب//ه عدمهمراهی متهم میکنند، گفت: بهعنوان دبیر س//تاد تنظیم بازار عرض میکنم که ما بیش//ترین همراهی را با وزارت جهاد کشاورزی داشتهایم در حالی که بیشترین مشکالتمان نیز در موضوع تنظیم بازار محصوالت کشاورزی است.

وی گفت: قیمت مرغ، کره، گوش//ت قرمز، پیاز، تخممرغ، حبوبات، ش//کر و برنج داخلی امروزه با جهش زیادی مواجه شده که تنظیم بازار آن در حوزه وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود و اکنون با مشکل مواجه است. گرانی به روایت بانک مرکزی ای//ن گرانیها در حالی بیان میش//ود که گزارش بانک مرکزی از قیمت خردهفروش//ی برخ//ی مواد خوراکی در تهران نیز از افزایش هفتگی قیمتها در پنج گروه کاالیی در هفته پایان//ی تیرماه و کاه//ش در چهار گروه دیگر حکایت دارد.

بر اساس گزارش هفتگی متوسط قیمت خردهفروشی 11 گروه کاالی خوراکی در هفته منتهی به 30 تیر ماه، گروه لبنیات 0/2 درصد، تخمم//رغ 6/1 درصد، مرغ 0/3 درصد، روغن نبات//ی 0/1 درصد و چای 0/2 درصد افزایش قیمت داشتند و در مقابل حبوب 0/1 درصد، میوههای تازه 2/2 درصد، سبزیهای تازه 1/5 درصد،گوشتقرمز4/0درصدافتقیمترادر هفته یاد شده ثبت کردند. همچنین دو گروه برنج و قند و شکر تغییر قیمتی نداشتند.

افزایشقیمت04 درصدیسبزیهای تازه

این در حالی است که نگاهی به تغییر قیمت خوراکیهای یاد ش//ده در یکسال منتهی به سیام تیرماه نشان میدهد قیمت لبنیات 7/7 درصد، تخممرغ 31/5 درصد، برنج 6/6 درصد، حبوب 20/7 درصد، میوههای تازه 7/4 درصد، س//بزیهای تازه 40/8 درصد، گوش//ت قرمز 21/2 درص//د، مرغ 5/9 درص//د، چای 23/5 درصد و روغن نباتی 8/7 درصد رش//د قیمت داش//ته اما قیمت قند و شکر 2/2 درصد افت را نشان میدهد. لبنیاتوتخممرغ همچنی//ن در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاس//توریزه نس//بت به هفته قبل به میزان 3/4 درصد افزایش داشت و بهای س//ایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود؛ قیمت تخممرغ هم 6/1 درصد افزایش یافت و به ش//انهای 98 هزار تا 117 هزار ریال فروخته شد. برنجوحبوب عالوه براین در هفته مورد بررسی، در گروه برنج، قیمت نوع داخله درجه دو به میزان 1/2 درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه ثابت بود.

در گ//روه حبوب هم بهای لوبیای چیتی و لوبیا سفید بدون تغییر بود و قیمت سایر اقالم این گروه )به جز عدس که معادل 0/2 درصد افزای//ش یافت( بین 0/2 درصد تا 0/5 درصد کاهش داشت. میوهها و سبزیهای تازه براساس این گزارش در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گالبی عرضه نشد و پیاز عرضه کمی داش//ت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند به نرخ مصوب س//ازمان میادین میوه و ترهبار عرضه شدند.

میوهفروش//یهای سطح ش//هر اقالم میوه و س//بزی ت//ازه را عرضه کردند ک//ه در گروه میوههای تازه بهای خربزه 3/7 درصد افزایش یافت، ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 0/8 تا 14/8 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزیهای تازه بهای خیارمعادل 2/3 درصد، کدو س//بز 5/2 درصد و پیاز 6/1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 0/6 درصد تا 6/3 درصد کاهش داشت. گوشتقرمزومرغ همچنی//ن در هفته م//ورد گزارش قیمت گوشت گوسفند به میزان 0/3 درصد کاهش، قیمت گوش//ت تازه گاو و گوساله بالغ بر 0/5 درصد کاهش یافت، ولی قیمت گوش//ت مرغ 0/3 درصد افزایش یافت. قند، شکر، چای و روغن نباتی براساس گزارش بانک مرکزی در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد هریکمعادل2/0درصدافزایشداشت.قیمت قند، شکر و روغن نباتی مایع ثابت بود. امید به سیاستهای جدید و کارآمد با اینکه انتظار میرفت با شروع سال جدید، ش//اهد تداوم گرانی در بازار کاالهای اساسی و مواد خوراکی نباش//یم اما این تصور محقق نش//د چراکه همچنان مسوولیت تنظیم بازار کاالهای اساسی متولی مشخصی ندارد. با این حال، دست کم انتظار میرود با روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهای جدید و کارآمد نیز در دس//تور کار مسووالن قرار گیرد تا حداقل به این ش//کل دس//ت دالالن از بازار کاالهای اساسی کوتاه شود و مردم هر روز دغدغه گرانی و ناتوانی در خرید اساسیترین کاالهای مورد نیاز خود را نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.