12

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- در حال حاضر اگرچه مسووالن بر حمایت از تولیدات داخلی در حوزههایی همچون پوشاک اصرار دارند اما همچنان بازار ایران به نقش خود برای عرضه پوشاک خارجی ادامه میدهد. بر همین اساس یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر ضعیفترین مدیران سکان هدایت و حمایت تولید را در دست گرفتهاند، گفت: واگذاری بازارهای مصرف کشور به برندهای خارجی با شعار حمایت از تولید ملی سنخیتی ندارد.

داود چراغی، استادیار پژوهشکده بازرگانی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلیتولیددرکشوربهکارگیریمدیرانناکارآمددربخشهایمختلفدولتی است، گفت: نبود دانش کافی در بین مدیرانی که با تولید کشور سر و کار دارند،باعثشدهنتوانیمرقابتپذیریکافیراایجادکنیم.عدمایجادسازوکار مناسب برای حمایت از تولید و به تبع آن ناتوانی در رقابتپذیر کردن صنایع داخلی کشور باعث شد تولیدکنندگان نسبت به رقبای خارجی در بدترین شرایطممکنقرارگیرند.ویباتاکیدبراینکهبخشعمدهایازرکوددراقتصاد مربوطبهعملکرددولتدرحوزهصنعتوتجارتاست،اظهارکرد: بایدتوجه کنیم که هدایت و مدیریت یک وزارتخانه با مدیریت یک کارخانه متفاوت است. همچنین باید هزینههای از دست دادن بازارهای کشور را باال ببریم تا حضوربرندهایخارجیکهقصدتولیددرکشورراندارندوتنهابهدنبالقبضه بازارها هستند، پرهزینه شود که راه جایگزین این است که برندهای خارجی در تولید یا عرضه مشترک فعال شوند.چراغی گفت: وقتی بازارهای مصرف کشور به صورت یک طرفه مثال به کشور ترکیه واگذار میشود، مصرفکننده نیز به سمت استفاده از محصوالت وارداتی سوق پیدا میکند و در نتیجه تولیدداخلنابودمیشود.ایندرحالیاستکه04 سالقبلایرانازکشور ترکیهدرزمینهتولیدپوشاکبسیارجلوتربوداماامروزمیبینیمکهتولیدات این کشور در سطح جهانی مطرح شده و صنایع تولیدی ایران در مرز نابودی قرار دارد. به نظر میرسد عمده دلیل ایجاد این وضعیت به ناکارآمدی نظام توزیعمحصوالتداخلیمرتبطباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.