جدیدترینمصوباتجلسهشورایعالیصادرات اعالمشد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-نخستینجلسهکمیتهکارشناسیشورایعالیتوسعهصادرات غیرنفتی در سالجاری با رویکرد مروری بر وضعیت صادرات غیرنفتی و اتخاذ راهکار مناس//ب برای نیل به رشد 25 درصدی در ارزش صادرات با حضور نمایندگاندستگاههایمرتبطبرگزارشد.درهمینراستارییسکلسازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبات اولین جلسه شورای عالی صادرات در سالجاری گفت: محور اصلی جلسه پیشین، رقابتی شدن محصوالت تولیدی و صادراتی بود.

مجتبی خسروتاج افزود: افزایش پوشش بیمههای صادراتی، کاهش نرخ تسهیالت،اصالحهزینههایحملونقلوهدفمندسازیمشوقهایصادراتی دردستورکارقرارگرفت،همچنینتسهیلصدورضمانتنامههایبانکیمورد نیازبرایصادراتخدماتفنیومهندسی،تخصیصاعتباراتبستهحمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، رقابتی شدن محصوالت تولیدی و صادراتی و تسهیل ورود موقت مواد و کاالهای مورد نیاز در صادرات نیز از جمله موارد دستور اولین جلسه شورای عالی صادرات در سالجاری بود.

از اهم موارد مطرحش//ده در نشست مدیران کل دفاتر توسعه صادرات محصوالتصنعتیومعدنیودفترهماهنگیصادراتمحصوالتکشاورزی و صنایع تبدیلی میتوان به باال بودن هزینههای حملونقل، لزوم آماده کردن فضای رقابتی با کاهش تعرفهها در بازار هدف، تاثیر نوسانات نرخ ارز، اهمیت تامین مالی براس//اس رویکرد اقتصاد مقاومتی، باال بودن قیمت تمامشده محص//ول، پرداخت بدون تاخیر مش//وقهای صادراتی، پیگیری عضویت در نهادها، سازمانها و صندوقهای بینالمللی و استفاده موثر از پتانسیل رایزنان بازرگانی اشاره کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد جلسات کمیته کارشناسیبهطورمستمربرگزارشدهودستورکارجلسهبعدیشورایعالی صادرات به جمعبندی برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.