رشدتجارتایرانوچیندر6 ماه

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- براساسگزارشگمرکچین،مبادالتتجاریایرانوچین درنیمهنخستسالجاریمیالدیباافزایش13 درصدینسبتبهمدت مشابهسالقبلمواجهشدوبه81 میلیارددالررسید.

بر این اساس مبادالت تجاری ایران و چین که در ژانویه تا ژوئن 2016 بالغ 13/7رب میلیارد دالر اعالم شده بود، در ژانویه تا ژوئن سالجاری به81 میلیارد دالر افزایش یافته است. همچنین صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است.

ص//ادرات چین به ایران در ژانویه تا ژوئن 2017 با افزایش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 8/8 میلیارد دالر رسیده در حالیکه چین در ژانویه تا ژوئن سال6102 بالغ بر2/7 میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود. همچنین واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشتهاست.برایناساس،چیندرنیمهنخست6102 بالغبر5/6 میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش 40 درصدی در نیمه نخستامسالبه2/9 میلیارددالررسیدهاست.دراینمیانمیتوانبهنفت به عنوان کاالی عمده وارداتی چین از ایران اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.