بنزينسهميهبندينميشود

Jahan e-Sanat - - News -

از حدود 10 روز گذش//ته چراغ هشدار افزايش مصرف بنزين در كشور روشن و با روشن شدن آن ش//بهه احتمال گران شدن يا سهميهبندي بنزين بين مردم ايجاد شد؛ شبههاي كه سخنگوي دولت و وزي//ر نف//ت با زدن تير خالص//ي مبني بر اينكه قيمت بنزي//ن افزايش نخواهد يافت، آن را به طور كلي از بين بردند.

حدود هشت روز قبل بود كه نخستين هشدار افزايش مصرف بنزين از س//وي شاهرخ خسرواني، معاون شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به گوش مردم رسيد.

وي در اين مورد گفته بود مصرف بنزين در ايران به بيش از 83 ميليون ليتر رسيده است و كاهش پيدا نميكند ام//ا با وجود اينكه مصرف بنزين در كشور به پيك خود رسيده است، مشكلي در تامين بنزين وجود ن//دارد. پيشبيني افزايش مصرف در حد پنج درصد ب//ود كه در حال حاضر به باالي 9 درصد رسيده است.

چن//د روز بعد از اظهارنظر خس//رواني، منصور رياحي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي نيز در اين مورد گفت كه ميزان مصرف بنزين دركشورازابتدايسال69 روندافزايشيداشتهاست به طوريكه ميزان مصرف بنزين در تيرماه سالجاري نسبت به تيرماه سال گذشته 9 تا 10 ميليون ليتر افزايش داشته است. ميانگين كل مصرف بنزين از ابتداي سال تاكنون 8/5 درصد رشد داشته است. داليل افزايش مصرف بنزين به روايت آمار به گفته وي، مهمتري//ن دليل افزايش مصرف بنزين در كشور افزايش توليد خودرو است. در سال ‪966 49،‬ هزار خودرو توليد ش//د كه اين ميزان در سال 95 به يك ميليون و 340 هزار خودرو رسيد به عبارت ديگر توليد خودرو در كشور در سال 95 نسبت به س//ال ‪38 49،‬ درصد رشد داشته است. همزمان با افزايش توليد خودرو در كش//ور، توليد موتورس//يكلت نيز در سال 95 نسبت به سال 49، 63 درصد رشد داشته است. در سال ‪740 49،‬ هزار موتورسيكلتتوليدشدكهاينميزاندرسال59 به 453 هزار موتورسيكلت رسيد.

ازسويديگرخودروهايباعمر02 تا52 سالدر كشور جمعآوري نميشوند همچنين در سالجاري به دليل تقويم زماني مناسب شاهد افزايش تردد و مسافرتبوديم.افزايشششدرصديرشداقتصادي كشور و عدم تغيير قيمت بنزين در دو سال اخير از ديگر داليل افزايش مصرف بنزين در كشور محسوب ميش//ود. البت//ه اين موضوعات خلل//ي در فرآيند بنزينرساني به كشور ايجاد نميكند.

براس//اس آمار س//ازمان راهداري و حملونقل جادهاي،حدود55 هزاردستگاهكاميونوكشندهبا عمربيشاز53 سال،در هايكشورتردددارند و با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر نوسازي 65 هزار دستگاه، امكان نوسازي تمام كاميونهاي فرسوده وجود دارد.

ش/بهه افزايش قيمت يا س/هميهبندي بنزين

رياح//ي در جايي ديگر ني//ز اعالم كرد با اينكه اكنون شركت پخش فرآوردههاي نفتي پاسخگوي نيازهاي كش//ور اس//ت اما چنانچه م//ورد خاصي پيش آمد مديريت كالن كشور بايد در اين زمينه تصميمگيريكند.

دولت اكنون در قبال س//وخت، يارانه سنگيني ميپردازد در صورتيكه قيمت سوخت بسيار باالتر از اين نرخهاست و اين موضوع نياز به كارشناسي دارد. چنانچه نتوانيم روند صعودي مصرف بنزين را كنترل كنيمدولتومجلسبايدمصوباتيدرخصوصتغيير قيمت يا سهميهبندي داشته باشند و ما به عنوان مجري تنها اجراكننده سياستها هستيم.از سوي ديگر داوود كشاورزيان، معاون وزير راهوشهرسازي، غيرواقع//ي بودن قيمت س//وخت را از چالشهاي مهم بخش حملونقل كشور خواند و گفت: واقعي شدن بهاي سوخت، روند نوسازي ناوگان فرسوده را در كش//ور تسريع ميكند. تا زماني كه گازوييل ليتري 300 تومان به فروش ميرس//د، هيچ تغيير رفت//اري رخ نخواهد داد و ناوگان فرس//وده از رده خارج نميشوند.

درحال//ي كه برخي بر اين ب//اور بودند كه عدم اجراي قانون س//هميهبندي بنزي//ن دليل افزايش قيمت اين فرآورده است، كارشناسان اعالم كردند افزايش مصرف بنزين در كش//ور ارتباطي با حذف سهميهبندياينسوختندارد.افزايشمصرفبنزين در روزهاي اخير به دو عامل اصلي افزايش سفرها در فصل تابستان و وجود خودروهاي پرمصرف مربوط ميشود.كارشناسان مرتبط دانستن افزايش مصرف بنزينباحذفسهميهبنديرااشتباهبزرگيدانستند و اعالم كردند افرادي كه بحث افزايش مصرف بنزين را با حذف س//هميهبندي مرتبط ميدانند، به طور عجوالنه مقوله س//هميهبندي را به مصرف نكردن ارتباط ميدهند.

به طور كلي كارشناس//ان، فصل تابستان و اوج گرفتن سفرهاي تابستاني، افزايش ناوگان خودرويي كشور، بهبود نسبي رفاه مردم، الگويهاي مصرف سوخت و استقبال كم مردم از CNG را مهمترين داليل افزايش مصرف بنزين اعالم كردند.

با اين حال ش//بهه احتم//ال افزايش قيمت يا سهميهبندي بنزين همچنان در كشور وجود داشت كه در نهايت محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت و پس از آن بيژن زنگنه، وزير نفت تير خالص را در مورد قيمت و سهميهبندي بنزين زدند و صراحتا اعالم كردند دولت براي محدود كردن مصرف بنزين برنامهاي ندارد.

درحالي كه اخيرا نوبخت اعالم كرد دولت هيچ طرح و برنامهاي براي محدود كردن مصرف بنزين از طريقسهميهبنديياافزايشقيمتندارد،زنگنهنيز روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت تاكيد كرد كه فعال طرحي براي سهميهبندي بنزين نداريم.

وي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در دولت آينده گفت: اين را بايد از دولت دوازدهم پرسيد اما فعال طرحي براي سهميهبندي بنزين نداريم و بايد تامينكنيم. سهميهبنديسوختفسادزاست در همين حال عضو كميسيون انرژي مجلس ش//وراي اسالمي با بيان اينكه سهميهبندي بنزين رانتهاي//ي را در اي//ن بخ//ش ايجاد ك//رد، گفت: سهميهبندي راهكار مناسبي براي كاهش مصرف بنزيننيست.

حس//ين اميريخامكان//ي با بي//ان اين مطلب افزود: در زمان س//هميهبندي بنزين اخبار زيادي به دس//تمان ميرس//يد كه در نقاطي از كش//ور كارتهاي سوخت كشف شده و افراد سهميههاي س//وخت خود را به صورت غيرقانوني ميفروشند بنابراين معتقدم سهميهبندي بنزين ابتدا اثر رواني و ش//وكمانند كوتاهمدتي داشت كه به تدريج آثار خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.