مخالفان سدسازي رمانتيكاند!

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نيرو در آخرين گفتوگوي خود در حاشيه جلسات هيات دولت با خبرنگاران در دولت يازدهم، تعارف را كنار گذاشت و به منتقدان سياستهاي اين وزارتخانه پاسخ داد.

حميدچيتچيانميگويد:مخالفانسدسازيديدگاهيصحيحنسبتبهمسايل واقعي جامعه ندارند. آنها ديدگاهي رمانتيك دارند در حالي كه ما در كشور با مسايلي واقعي روبهرو هستيم.وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه برخي سدسازي را متناسب با روند توسعه كشور نميدانند، گفت: از كساني كه فكر ميكنند سدسازي با توسعه كشور هماهنگ نيست، يك سوال ساده بپرسيد؛ اگر پنج سد الر، لتيان، ماملو، كرج و طالقان نبودند، آبشرب شهر تهران، شهرهاي اطراف تهران و همچنين آب شرب كرج را چگونه تامين ميكرديم؟

وي با طرح اين سوال كه اگر سدهاي خوزستان نبود، چطور ممكن بود بتوانيم كش//اورزي را در اين س//طح در خوزستان توسعه دهيم، گفت: چرخ صنعت براي گردش نياز به آب دارد. توليد غذاي مردم به آب نياز دارد. آب شرب يك نياز حياتي براي ادامه حيات انسان است.چيتچيان اضافه كرد: در فروردينماه امسال شاهد سيلهايي مهيب در استانهاي بوشهر، هرمزگان و جنوب فارس بوديم. آن افراد كه ميگويند احداث سد ضرورت ندارد، بدانند كه اگر بعضي از اين سدها نبود، در جريان سيلهاي فروردين و ارديبهشتماه امسال تعداد زيادي از شهرهاي جنوب كشور از بين رفته بودند و مردم زيادي جانشان را از دست ميدادند.

وزير نيرو در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه گفته ميشود »توافق پاريس جلوي توس//عه ايران را ميگيرد«، گفت: كس//اني كه اين حرف را ميزنند، با متن توافق پاريس آشنايي ندارند.چيتچيان افزود: در اين توافق هيچ الزام و اجباري روي دوش دولتها گذاشته نشده بلكه هر كشور بنا به ظرفيت خود به صورت داوطلبانه اقداماتي را عنوان كرده است.وزير نيرو گفت: اين اقدامها دقيقا همان نكاتي است كه در سالهاي گذشته توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است. به عنوان نمونه يكي از اين موارد استفاده بيشتر از انرژيهاي تجديدپذير است. ما به صورت داوطلبانه اعالم كرديم كه از انرژيهاي تجديدپذير بيش//تر استفاده ميكنيم. اين كار بسيار خوبي است چون آلودگي براي محيطزيست ايجاد نميكند و در عوض به صادرات ما كمك ميكند.وي ادامه داد: عالوه بر اين در سياستهاي كلي بخش انرژي كه رهبر معظم انقالب در دهه 1370 آن را ابالغ كردند، تصريح شده است كه در سبد انرژي كشور بايد سهم انرژيهاي تجديدپذير را باال ببريم.

وزير نيرو افزود: در توافقنامه پاريس ما داوطلب ش//دهايم راندمان انرژي را باال ببريم. اين دقيقا سياس//تهاي بخش انرژي مورد تاكيد دولت، مجلس، رهبري و نظام است.چيتچيان اظهار كرد: اينكه بتوانيم راندمان را باال ببريم و شدت انرژي را كاهش دهيم، جزو اهداف ملي ما بوده است. همينها را ما جزو پيشنهادات ايران و برنامههايمان اعالم كرديم. بنابراين هيچكدام از اينها موارد جديدي نيست و همه قبال مورد تاكيد مجلس شوراي اسالمي بوده و در برنامههاي دولتها و در سياستهاي ابالغي رهبر معظم انقالب قرار داشته است.

وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه اينكه ميگويند آمريكا از توافقنامه بيرون رفته و ما هم بايد براي حفظ منافع بيرون ميرفتيم، گفت: مطلقا چنين نظري درست نيس//ت. براي اينكه اگر ما اين برنامههاي داوطلبانه را اجرايي كنيم، رقابتپذيري اقتصادي افزايش مييابد و در عوض هزينههاي ملي و انتش//ار آاليندهها در كشور كاهش پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.