بهاي نفت به 50 دالر رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

انتظار كاهش بيشتر ذخاير نفت آمريكا و وجود نشانههايي مبني بر كند شدن رشد توليد نفت شيل، باعث شد قيمت نفت به روند افزايشي خود ادامه دهد.

به گزارش رويترز، قيمت نفت برنت پس از اينكه سهشنبه بيش از سه درصد افزايش داشت، ديروز با 41 سنت يا 0/8 درصد افزايش به بشكهاي 50/61 دالر رسيد. همچنين نفت تگزاس غرب (WTI) هم با 49 سنت يا يك درصد افزايش به بشكهاي 48/38 دالر رسيد.

دادههاي گروه صنعتي موسسه سوخت آمريكا روز سهشنبه نشان داد كه در هفته گذشته با افزايش توليد پااليشگاهي، ذخاير نفتخام آمريكا به شدت سقوط كرد، درحاليكه ذخاير بنزين باال رفت و ذخاير تقطيرات نفتي هم كاهش يافت.

ذخاير نفتخام با كاهش 10/2 ميليون بشكهاي در هفته منتهي به 21 ژوئيه مواجه ش//د و به 487 ميليون بش//كه رسيد درحاليكه طبق پيشبينيها قرار بود اين كاهش 2/6 ميليون بشكه باشد.

ب//ازار نف//ت با بيانيه عربس//تان س//عودي در اجالس روز دوش//نبه توليدكنندگان اوپك و غيراوپك مبني بر اينكه اين كشور صادرات خود را درماهآگوستبه6/6 ميليونبشكهدرروزمحدودخواهدكرد،شوكهشد. اين ميزان تقريبا يك ميليون بشكه نسبت به سال قبل كمتر است.

موسس//ه بانكي ANZ در يادداش//تي تحقيقاتي با اش//اره به برنامه سعوديها اعالم كرد: اين برنامه باعث ميشود كاهش مورد انتظار ذخاير نفتي در پيشبينيهاي آينده بيشتر شود.

نيجريه هم قبول كرد با سقف توليد 1/8 ميليون بشكه در روز در هر زمان كه توليد اين كشور در اين سطح تثبيت شود به توافق محدوديت توليد اوپك بپيوندد.هرچند ريك اسپونر، تحليلگر ارشد بازار در سيامسي ماركتس در سيدني ميگويد: اين افزايش قيمت نفت ميتواند به همين قيمت05 دالرمحدودشودچراكهباقيماندنقيمتنفتدرهمينسطح باعث جذب توليد بيشتر نفت شيل آمريكا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.