خطر در كمين شبكه برق

Jahan e-Sanat - - News -

طبق آخرين گزارشهاي س//ازمان هواشناسي از چهارشنبه، چهارم مردادماه 69تا دوش//نبه هفته آينده )نهم مردادماه( دماي هوا در سطح كش//ور غير از نوار س//احلي خليج فارس و درياي عمان، بين سه تا پنج درجه افزايش خواهد يافت.

بر همين اساس در صورتي كه مردم بيش از روزهاي گذشته نسبت به مصرف برق در ساعات پيك، صرفهجويي و مديريت مصرف نداشته باشند، احتمال بروز خاموشي گسترده در كشور بيش از هر زمان ديگري است.

به گزارش وزارت نيرو، دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو اعالم كرد: با افزايش دما در هفته آينده، همه شركتهاي صنعت آب و برق كشور در حالت آمادهباش كامل خواهند بود.

وزارت نيرو از مردم درخواست كرده در اين روزها با قرار دادن كولرهاي آبيرويدوركندوكولرهايگازيروي52 درجهوهمچنينعدماستفاده از وسايل پرمصرف برقي در زمان اوج مصرف 12 تا 16 و همچنين 21 تا 23 نهايت همكاري را با صنعت برق داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.