شهردار تهران را کنترل میکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

روز سهش//نبه نشس//تی به همت انجمن »باهمستان« در خیابان کارگر شمالی تهران برگزار شد که این مجمع میزبان دو تن از اعضای ش//ورای ش//هر تهران بود. عل//ی اعطا و حجت نظری که 29 اردیبهش//ت از مردم تهران رای اعتماد گرفتهاند، در این جلس//ه حاضر شدند تا دو طرح ارائه ش//ده از س//وی انجمن باهمس//تان را بش//نوند. »ایجاد مسیر مناسببرایدوچرخهسواری«و»پخش زنده جلسات شورای شهر از رادیو تهران« دو پیش//نهادی بود که در این جلس//ه مطرح شد و در موردش بحث و تبادل نظر شکل گرفت.

حج//ت نظ//ری پ//س از ش//نیدن صحبتهای هیات مدیره و مدیرعامل باهمس//تان نظرات//ش را اینگونه بیان کرد: »سیاست و اعتقاد شخصی بنده این است که باید هرچه بیشتر به انجمنهای شهرمحوری همچون باهمستان بها داده شود تا وارد گود شوند و با توجه به اینکه اشراف کاملی نسبت به مشکالت شهر تهران دارند، به ما در بهبود وضعیت رفاه شهروندان کمک کنند. این دو پیشنهاد هم بسیار قابل تامل و تفکر است و آنچه مسلم است اینکه در زمینه بها دادن به دوچرخهسواری و تشویق مردم تهران به کنار گذاشتن ماشینهای شخصی بای//د همتی عظیم ایجاد ش//ود و همه نهادها به شهرداری و شورای شهر کمک کنند. در مورد پخش مستقیم جلسات ش//ورا نیز اگرچه بنده ه//م موافق این موضوع هستم و شفافیت را اصلیترین مشخصه این شورا میدانم اما آن اصل قانونی که شما بر آن استناد کردید برای مجلس شورای اسالمی نوشته شده و نه شوراهای شهر. قانون شوراها را ملزم به پخش مستقیم جلسات علنی از رادیو یا تلویزیون نمیکند اما بنده خود مایل به وقوع چنین اتفاقی هس//تم و تا قبل از مطرح ش//دن این پیشنهاد در اولین جلسه رسمی ش//ورای جدید، تصمیم داریم جلسات غیررسمی شورا را نیز به

وسیله ویدئو پروژکتور و به صورت زنده در س//اختمان ش//ماره 2 شورای شهر برای عموم مردم و رسانهها پخش کنیم تا تمامی شهروندان در جریان آنچه در جلسات ما اتفاق میافتد، قرار گیرند.«

„ چه تضمینی وجود دارد تا در پایاندورانمدیریتشهرداربعدی نی/ز ش/اهد پروندههایی همچون ام/اک نجومی و اس/تخدامهای فلهای نباشیم؟

سپس نوبت به علی اعطا رسید تا در مورد وضعیت ش//هر تهران سخن بگوید: »وضعیت فعلی به هیچ عنوان باب میل ش//هروندان تهرانی نیست و باید هرچه زودتر برای مشکالتی مانند آلودگی هوا، ترافیک وحشتناک، نابود شدن باغات و درختان و این حجم از تراکم فروش//یهای غیرقانونی فکری ش//ود تا مردم بتوانند نفسی بشکند. تخلفات زیادی در 12 س//ال گذشته رخ داده و ح//ق م//ردم تهران تضییع شده اس//ت. چنین وضعیتی زیبنده م//ردم نیس//ت، از این دو پیش//نهاد مطرح شده هم استقبال میکنم و آن را در راستای احقاق حقوق شهروندی تهرانیها میدانم. باید اجازه دهید تا شورای پنجم به صورت رسمی کارش را آغاز کند تا نسبت به مطرح کردن این دو موضوع در صحن علنی ش//ورا اق//دام و س//ختافزارهای الزم برای انجامشان را مهیا کنیم.«

اف//راد دیگ//ر نی//ز در این جلس//ه دغدغههایش//ان را با دو عضو ش//ورای شهر تهران مطرح کردند. به طور مثال خانومی از بها داده نشدن به ماشینهای برقی )هیبریدی( در شهر تهران گالیه کرد و از اعطا و نظری درخواس//ت کرد تا آنها مثل شورا و شهرداری قبلی عمل نکنند و با حمای//ت از تولیدکنندگان داخلی خودروهای برقی، زمینه را برای بهتر ش//دن وضعیت هوای شهر تهران مهیاکنند.

„ او بای/د تیم مدیریت/ی خود و شهرداران مناطق را قبل از انتخاب به اطاع شورا برس/اند و نظرات و پیش/نهادات نمایندههای مردم را اعمال کند

نگارن//ده نیز در این جلس//ه یکی از دغدغههای شهروندان و اصحاب رسانه را با این دو عضو ش//ورای تهران در میان گذاش//ت. اینکه با توجه به گردش مالی عجیب و مهارناپذیر ش//هرداری تهران، چ//ه تضمینی وج//ود دارد ت//ا در پایان دوران مدیریت شهردار بعدی نیز شاهد پروندههایی همچ//ون امالک نجومی و استخدامهایفلهاینباشیمواعضاشورای ش//هر چگونه میتوانند نظارت کافی بر تصمیمات شهردار داشته باشند، حجت نظری در جواب »جهان صنعت« گفت: این نکته برای ما هم بسیار مهم است و در حال تدوین میثاقنامهای هس//تیم تا ش//هردار آینده قبل از تصدی پست آن را به امضا برساند. این میثاقنامه بیش از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، از جنبه اخالقی برخوردار اس//ت و حاوی نکاتی خواهدبودکهشهردارراملزمبههماهنگی کامل اعضای شورای شهر میکند. او باید تیم مدیریتی خود و شهرداران مناطق را قبل از انتخاب به اطالع ش//ورا برساند و نظرات و پیشنهادات نمایندههای مردم را اعمال کند. حقیقت ماجرا این اس//ت که ما برای نظارت صددرصدی بر شهردار محدودیتهای قانونی داریم و نمیتوانیم به شهردار دستور دهیم که مثال انتخاب معاونانش را با هماهنگی کامل ما انجام دهد اما سعی داریم کسی را انتخاب کنیم تاسابقهمدیریتیاشدردهههایگذشته حاکی از س//الم بودن و فسادستیزیاش باش//د و تعامل و مشورتپذیری کافی را با شورای ش//هر تهران در دستور کارش قرار دهد.«پس از پایان جلس//ه از نظری در م//ورد نزدیکترین گزینه به صندلی شهرداریتهراننیزپرسیدیمکهپاسخش اینگونهبود:»مطمئنباشیدهرهفتگزینه موردنظر برای تصدی این پشت شانس دارندونامهاییکهدرفضایمجازیمطرح میشوند،بیشتربهگمانهزنیشبیههستند. هیچیک از اعضا نمیداند که دیگران به کدام گزینه رای خواهند و همه منتظر روز رایگیری هستند.«

در نهایت آنچه به نظر میرس//د این اس//ت که اعضای ش//ورای شهر پنجم سعی میکنند رابطه بهتری با رسانهها و مردم داشته باشند و شعار »شورای شهر شیشهای« را عملی کنند. آنها در آزمون سختیشرکتکردهاندوعملکردمثبتیا منفیشان بدون شک به پای تمام احزاب اصالحطلب نوش//ته خواهد شد. لیست امیدی که پس از بسته شدن با انتقادهای زیادی از س//وی اصالحطلبان و رسانهها همراه بود اما سرانجام توانست به پشتوانه حمای//ت رییس دول//ت اصالحات تمام کرسیهای شورا را کسب کند و حاال باید منتظر ماند و دید که عملکردی در خور انتظار به جا میگذارد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.