اعتراف سارقان به سرقت و آدمربایی

Jahan e-Sanat - - News -

دادستانعمومیوانقالبشهرستانپاکدشتازانتقالجسد کشف شده بنیتای هشت ماهه در پاکدشت، برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی خبر داد.

رحیم علیشپور اظهار کرد: سهشنبه شب خودروی سرقت شده در تهران که یک کودک هشتماهه در آن بود، در پاکدشت کشف شد که متاسفانه کودک هشت ماهه داخل این خودرو، فوت کرده اس//ت. همچنین دو سارق بنیتای هشت ماهه در پاکدشتشناساییودستگیرشدندوهردوبهسرقتوآدمربایی اعترافکردند.

علیشپور تاکید کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا قتل عمدی بوده یا خیر، البته هنوز زود است به نتیجه برسیم بعد از اینکه جسد کشف و اقدامات اولیه انجام شد، دستور انتقال جسدبهپزشکیقانونیصادرشدتانهایتامعایناتوکالبدشکافی انجام شود و پس از آن پزشکی قانونی نظرش را اعالم کند.

اطاعیه پلیس تهران درباره کشف جسد کودک 8 ماهه

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران در خصوص بنیتا اطالعیهای صادر کرد.

بهگزارشمرکزاطالعرسانیپلیسآگاهی،فرماندهیانتظامی تهران بزرگ در اطالعیهای اعالم کرد: به دنبال سرقت خودرو فردیدرروزپنجشنبه92تیرماهدرمنطقهمشیریهتهرانکهپس ازخروجازپارکینگمنزلشبهمنظوربستندرپارکینگخودرورا به صورت روشن رها کرده و منجر به سرقت خودرو و نوزاد هشت ماههاش شد، بالفاصله یک تیم از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی فرماندهیانتظامیتهرانبزرگدستگیریسارقیاسارقانویافتن کودک ربوده شده را در دستور کار خود قرار دادند.

این مرکز در ادامه عنوان کرد: با وجود نبود هیچ گونه سرنخ و اثری از مجرم یا مجرمان، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفقشدنددونفرراشناساییکنندکهنفراولدرمحلسکونت خود واقع در شهرستان پاکدشت دستگیر و در اظهارات خود به سرقت خودرو و ربایش کودک توسط یکی از دوستانش اعتراف و اعالم کرد در همان ساعات اولیه پس از سرقت وی به همراه همدستشخودرووکودکرابهشهرستانپاکدشتمنتقلکرده سپس از همدیگر جدا شدند.

بالفاصله ماموران به محل اختفای سارق اصلی مراجعه و وی را دستگیر کردند. این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری است و به تازگی از زندان آزاد شده است در اعترافات اولیه اعالم کرد که ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت ماهه را در یکی از خیابانهای شهرستان پاکدشت رها کرده و در حال حاضر هیچگونه اطالعی از سرنوشت کودک ربوده شده ندارد.

سرانجامکارآگاهانبهنشانیاعالمیمراجعهومتاسفانهباپیکر بیجان کودک ربوده شده مواجه شدند.

پلیسدرپایانباتوجهبهتالشهایصورتگرفتهبرایکشف این جنایت و ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک، از والدین خواست در نگهداری از فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع اینگونه فجایع نباشیم. پایان تلخ زندگی نوزاد 8 ماهه پدربزرگ بنیتا در گوشهای از دیوار خانه ایستاده است و با حالتی بهتزده میگوید:»ما اشد مجازات را میخواهیم.«

بهگزارشایلنا،جلویدرخانهبنیتایهشتماههراجمعیتی پرکردهاستکهازپنجشنبههفتهگذشتهیابهدنبالاوبودندویا خبر سالم بودن این کودک هشت ماهه را دنبال میکردند.

مردمیکهسراسیمهخودرابهمحلزندگیبنیتارساندندتااز صحتخبرمطمئنشوند.دراینبینمردیمیگویدکاشواقعی نبود.حادثهدرستدرکمترازیکدقیقهاتفاقافتاد،پدربنیتابرای بیرونآوردنماشین پیادهمیشودوسارقاندرکمترازچندثانیه با سوار شدن بر خودرو، بنیتا را از خانه دور میکنند.

یکی از مردانی که در کنار پدربزرگ بنیتا ایس//تاده است، میگوید:»همونروزیکهبنیتاگمشدبهکمکپدربنیتااومدیم حتی تا چند روز اول شبها تا دیروقت در حاشیههای تهران به دنبال ردی از بنیتا بودیم، به ما اطمینان میدادند که بنیتا سالم به خانه برمیگردد، اما امروز جسد این بچه پیدا شده.«

ناگهان بین همهمه و صدای جیغ زنهایی که در داخل خانه هستند و تکرار صحنه مردهایی که روی زمین نشستهاند و یا به دیوارتکیهدادهاندناگهانهمهمهایدیگرمیپیچد.

ماشینیسفیدرنگآرامآرامبهجمعیتنزدیکمیشودوزنی خمیده اما جوان از آن بیرون میآید، مردی در کنارش است که بخش زیادی از وزن زن را به دوش میکشد، مادر بنیتا از درمانگاه برگشتهاست.ازبینمردهاعبورمیکندبهداخلحیاطکوچک خانه میرود به کفشهای تلنبار شده جلوی در نگاه میکند و باز صدای شیون و زاری در محله میپیچد.

خانه با یک در کوچک از حیاط جدا میش//ود و به محض ورود تخت و وسایل بنیتا جلب توجه میکند، ناگهان مادربزرگ بنیتا به میان خبرنگاران میآی//د و میگوید: »من مادربزرگ بنیتاهستم.«

ساک بنیتا داخل ماشین بود، وقتی ماشین پیدا شد؛ ساک بنیتا دس//ت نخورده بود، ماشین سالم بود اما بنیتا مرده بود. درست در همین لحظه مادر بزرگ بنیتا با حالتی غیرارادی بر سر میکوبید. عدهای او را دوباره به داخل اتاق میبرند. پردههای در کوچک ورودی خانه کشیده میشود و درها نیز بسته و باز هم صدای شیون و زاری در فضای حیات و خانه میپیچد. خانهای کههرلحظهبهجمعیتمقابلآنافزودهمیشود.جمعیتیکه لباس سیاه بر تن دارند.

از س//ویی دیگر رییس پزشکی قانونی تهران با بیان اینکه کارشناساندرحالانجامآزمایشرویجسدبنیتاهستند،گفت: تا دو هفته آینده نتیجه به مراجع قضایی اعالم خواهد شد.

مسعود قادیپاشا، درباره علت فوت بنیتا کودک هشت ماهه، گفت: علت مرگ در دست بررسی است و کارشناسان در حال انجامآزمایشهایتخصصیهستند. سارقانازوجودبنیتادرخودرومطلعبودند همچنین به گزارش ایلنا، رییس مرکز اطالعرسانی آگاهی تهران درباره کشف جسد کودک هشت ماهه گفت: در رابطه با این پرونده دو نفر دستگیر شدند، که هر دو آنها به اطالع داشتن کامل از وجود این کودک در خودرو اعتراف کردهاند.

سرگرد نمکشناس، در رابطه با کشف جسد بنیتای هشت ماههکههفتهپیشتوسطسارقانربودهشدهبود،گفت:دررابطه با این پرونده دو نفر دستگیر شدند، که هر دوی اینها به اطالع داش//تن کامل از وجود این کودک در ماشین اعتراف کردهاند. سارقان به محض دستگیری اعتراف کردهاند و به خانواده بنیتا نیز اطالع داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.