پخش جلسه شورای شهر پنجم به صورت آنالین

Jahan e-Sanat - - News - حوادث

رییس سنی شورای پنجم گفت: اگر از هفت کاندیدای ش//هرداری ته//ران فردی از لیس//ت انصراف ده//د، افراد جایگزین در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مقرر ش//ده بود در جلسه اخیر شورای شهر، میثاقنامه نامزدهای آینده شهرداری تهران به تصویب برس//د اما پیشنویس که پیش از این توس//ط کمیسیون حقوقی و نظارت تهیه ش//ده بود، فقط بررس//ی ش//د و به تصویب نرسید.

مرتضی الویری در تش//ریح جزییات جلسه شورا گفت: دو موض//وع مورد بحث قرار گرف//ت، اول چارچوب برنامه نامزدهای ش//هرداری و دوم میثاقنامه یا تفاهمنامهای که قرار است نامزدهای نهایی آن را امضا کنند. بر این مبنا قرار ش//د نامزدهای هفتگانه شهرداری تا دو هفته دیگر برنامه مکتوب خود را به شورای شهر پنجم ارائه دهند.

وی ادامه داد: در هفته س//وم مردادماه نیز جلسه علنی در ش//ورای شهر برای استماع برنامهها برگزار خواهد شد و نامزدها به س//واالت پاس//خ خواهند داد. در این جلس//ه خبرن//گاران حضور خواهند داش//ت و اگر ممکن باش//د، م//ردم هم میتوانند به صورت اینترنتی و آنالین جلس//ه را ببینند.منتخب مردم در ش//ورای شهر پنجم با اشاره به اینکه در جلسه، چارچوب میثاقنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: این میثاقنامه سندی است که میان ش//ورای شهر و شهردار آینده امضا خواهد شد و در آن به تبیین مواردی خواهیم پرداخت که در قانون شوراها ابهام دارد. یک//ی از این موارد به عزل و نصب معاونان و مدیران شهرداری اختصاص دارد که باید با معیارهای شورای شهر سازگار باشد، البته این به معنای دخالت در کار شهرداری نیست.این عضو شورای شهر آینده با اشاره به اخباری که در مورد بیاطالعی برخی کاندیداها برای سمت شهرداری منتشر شده اس//ت، تصریح کرد: این اظهارات به احتمال زی//اد به عدم درک و تفاهم دوطرفه )میان برخی نامزدها و اعضای شورا( بازمیگردد به عنوان مثال فردی پیشنهاد نامزدی خود را شنیده است و در واکنش به آن گفته است بررسی خواهد کرد اما عضو شورا این امر را به منزله قبول پیش//نهاد تلقی کرده است. در هر حال از هفت نفری که به عنوان نامزد انتخاب کردیم، فقط آقای بیطرف بود که اعالم کرد در جریان کاندیداتوری نبوده است. این درحالی است که ستاریفر، دیگر کاندیدای شهردای نیز در انتقادی تند خطاب به خود الویری بیاطالعی خود را برای کاندیدا شدن و رای گیری عنوان کرده بود.

الویری در پاس//خ به این سوال که نامزدها قبل از ارائه برنامه یا بعد از آن باید میثاقنامه را امضا کنند، گفت: برخی پیشنهاد میکنند پس از مشخص شدن نامزدهای نهایی، میثاقنامه امضا شود. با این حال برخی معتقدند این هفت نفر قبل از ارائه برنامههای خود میثاقنامه را امضا کنند و این از مواردی است که در آینده در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.منتخب مردم در شورای شهر پنجم با تاکید بر اینکه تعداد نامزدهای شهرداری ثابت است اما امکان دارد در اسامی آنها تغییری اتفاق بیفتد، گفت ممکن است برخی اعضا به کابینه دعوت شوند. در این صورت اگر دو سه نفر به کابینه دعوت شوند. یا خود انصراف دهند، نفرات بعدی وارد لیست خواهند شد تا دچار کمبود نباشیم.

او درباره زمانبندی دقیق فرآیند انتخاب شهردار گفت: تا دو هفته بعد برنامه شهردار ارائه خواهد شد، در هفته سوم مرداد جلسه علنی شورای شهر پنجم با حضور خبرنگاران برای ارائه برنامه برگزار میشود.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا برای انصراف از لیست شهردار زمانی مشخص شده است یا خیر، گفت: برای انصراف زمانی پیشبینی نشده است اما وقتی کاندیداها برنامه خود را ارائه دادند و به مرحله باالتر رفتند، لیست قطعیت خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.