وزارتامورخارجهدربررسیهایاخیر بهدنبالتجدیدموافقتنامهبرایکشتشقایقاست

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه چندین سال گذشته کشت شقایق به همان سرنوشت کشت خشخاش گرفتار شد و اگر اطالعات امروز را داشتیم، آن را متوقف نمیکردیم،گفت:اگرموفقمیشدیمشایدتغییرالگویمصرفاتفاقمیافتاد وهفتهزارمعتادصنعتیکهدرس//ال48 داش//تیم،درسال29 به533 هزارنفرنمیرسید.

علیهاشمی در نشست بررسی ابعاد توزیع مواد مخدر دولتی که در وزارت رفاهبرگزارشد،عنوانکرد:معتقدممشکلیدرقانونگذارینداریمواجرایبه هم پیوسته قانون چالش اساسی ماست. ستاد باید برآورد جامعی از وضعیت مصرف به انضمام نظرات دقیق کارشناسان تهیه میکرد و به عنوان کارفرما به مجلس ارائه میداد. وی افزود: این در حالی است که خود دوستان ستاد هم در این جلسه اعالم کردند از طرح بیاطالعند. ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور جدی کمکاری کرده است.

هاشمی تاکید کرد: مدیریت مصرف جدی است و راهی جز این نداریم. یقینا برای توزیع مواد مخدر دولتی باید کار علمی جدی انجام دهیم و حاال زود است.

وی در ادامه گفت: موضوع آزادس//ازی مواد مخدر دولتی، اصلی عمیق و ریش//های و ناش//ی از یک سکه دورو است که یک سو جذابیت اقتصادی و سوی دیگر جدی بودن تقاضا مورد توجه است. از سویی دیگر باید گفت شاخصهانشانمیدهدبهصورتمستقیموغیرمستقیم54 تا56 درصد از دستگیریها در زندان ناشی از مواد مخدر است. اگر کار تحقیقی درستی انجام شود شاید جایگاه خوبی برای مبارزه با جرائم، آسیبها و مواد مخدر داشته باشیم. در سال38 در زمینه اقتصاد و مصرف مواد مخدر برای اولین بار بررسی انجام شد که نشان میداد21میلیارد دالر خسارت اقتصادی ناشی ازموادداریمکهساالنه05 هزارمیلیاردتومانمیشود.

هاشمی با بیان اینکه طبق سیاستهای کلی ابالغ رهبری، جرمانگاری مصرفموادمخدربهجزدرمواردعلمی،پزشکیوصنعتیوبرنامههایمصوب درمانوکاهشآسیبلحاظمیشود،گفت:باالحاقیهایدرسال38 کشت شقایق مطرح و تولید، صدور و مصرف مواد مخدر برای مصارف پزشکی و تحقیقاتی با مجوز وزارت بهداشت از شمول قانون مستثنا شد. این الحاقیه حتی برای مصرف هرویین در راه پزشکی باز گذاشته شده است.

ویادامهداد:درالحاقیهسال98 مطرحشدکشتشقایقبرایمصارف داروییوتامینداروهایموردنیازبالمانعاستودربند75 برنامهششمنیز مبارزه همهجانبه با مصرف مواد مخدر، روانگردانها و مدیریت مصرف آمده استوجزومعدودکشورهاییهستیمکهبااینصراحتبراینموضوعتاکید کردهایموهدفگذاریتاپایانبرنامهششمکاهش52 درصدیآسیبناشی از اعتیاد است.همچنین در مصوبه سال38 کشت خشخاش را برای تولید داروهای ارزان داشتیم و اگر اتفاق میافتاد مرفین از آن به دست میآمد. در س//ال 59 شورای عالی انقالب این موضوع را منتفی کرد، در حالی که آن موقعافغانستان072 تنتولیدخشخاشداشتامااکنونبهششهزارتن رسیده است.هاشمی تاکید کرد: ما با دست خود قرارداد بینالمللی را پاره کردیم و بازار را به دس//ت مافیای بینالمللی دادیم و شک ندارم با هدایت مافیای مصرف موادمخدر، این اتفاق افتاده است. امروز وزارت امور خارجه در بررسیهای اخیر به دنبال تجدید موافقتنامه برای کشت شقایق است اما مدعی شده هنوز نتوانسته آن را بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.