معتادانپساز6 ماهحضوردرکمپ باید به زندانها معرفی شوند

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- سرپرس//ت مرکز توسعه پیش//گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص معرفی به زندان معتادان متجاهر پس از کمپ گفت: پس از دو دوره سهماهه در کمپهای ترک اعتیاد، اگر معتادی موفق به ترک مواد نشد، باید به زندان معرفی شود.فرید براتیسده گفت: سازمان بهزیستی به طور کلی محدودیتی برای نگهداری از معتادان در کمپها ندارد ضمن اینکه ما کمپهای بسیاری در اختیار داریم که هنوز ظرفیت زیادی را برای حضور افراد معتاد دارند.وی عنوان کرد: سازمان بهزیستی بر اساس قانون و آییننامههای مربوطه در خصوص کمپها اقدام میکند و در واقع معتادانمتجاهرپسازفرآیندغربالگریدرکمپهاحاضرمیشوندوفرآیند درمانیشان طی میشود.سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمانبهزیستیکشوردرپاسخبهاینپرسشکهآیاسازمانبهزیستیتهران در بخش نگهداری از معتادان متجاهر در کمپها محدودیت دارد یا خیر، گفت: در شهر تهران همانند سایر استانها و شهرها مشکلی جهت پذیرش معتادانمتجاهرنداریم.براتیسدهبابیاناینکه»هماکنونهمکاریخوبیبین بهزیستی تهران و استانداری در بحث جمعآوری معتادان وجود دارد«، گفت: معتادان متجاهر در شهر تهران پس از جمعآوری و روند غربالگری به مراکز سازمانبهزیستیارجاعونهایتانگهداریودرمانمیشوند.ویبااشارهبهبازه زمانی در نظر گرفته شده برای حضور معتادان در کمپها تصریح کرد: طبق قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر و آییننامه کمپها، هر فرد معتاد میتواند در دو بازه زمانی سه ماهه در مراکز سازمان نگهداری شود. در واقع هر فرد معتاد پس از پایان شش ماه اشارهشده نمیتواند در مرکز پذیرش شود و در این زمینه باید طبق قانون این افراد به سایر مراکز نگهداری )زندانها( معرفی شوند.براتیسدهتاکیدکرد:سازمانبهزیستیبراساسقانونستادمبارزهبامواد مخدر و آییننامهها، اقدام به پذیرش و درمان معتادان کرده و بر اساس همین قانونوآییننامه،معتادانمیتوانندحداکثرششماهرادرکمپحضورداشته باشند.ویبابیاناینکهسازمانبهزیستیاستانتهراناعتباراتالزمدربخش درمانمعتادانمتجاهرراازطریقدبیرخانهستاددریافتمیکند،گفت:رقم ایناعتبارمشخصاستوبهزیستینیزبراساساعتباراتدرنظرگرفتهشده اقداماتدرمانیخودراانجاممیدهد.براتیسدهبیانکرد:شهرداریتهراننیز دربحثغربالگریمعتادانمتجاهرهمکاریالزمرابابهزیستیانجاممیدهد وهماکنونیکساختمانرابرایاینامراختصاصدادهاست.سرپرستمرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه کمپهای سازمان بهزیستی مرکز نگهداری از قاچاقچیان و خردهفروشهای موادمخدرنیستند،گفت:هماکنونسازمانبهزیستیتهرانآمادگیپذیرش سههزارو005 معتادمتجاهرپسازفرآیندغربالگریرادارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.