کشف جسد یک زن دیگر در پارسآباد

Jahan e-Sanat - - News -

جسد یک زن در حالی در سد خداآفرین پارسآباد کش//ف ش//د که قاتل آتنا به چند قتل در این شهر اعتراف کرده و باید منتظر ماند تا مشخص شود این خبر ارتباطی با شیطان پارسآباد دارد یا خیر.

ب//ه دنبال دریافت خبر رویت جس//د یک زن در کانال پایاب س//د خداآفرین روز گذش//ته یک تیم غواص//ی از جمعی//ت هاللاحم//ر و همچنین یک تیم از آتشنش//انی پارسآباد به محل اعزام ش//دند و جس//د از داخل کان//ال آب خارج و تحویل عوامل انتظامی شد. جس//د این زن برای مش//خص شدن علت مرگ به پزش//کیقانونی منتقل ش//د. جزییات بیشتر این خب//ر متعاقبا از س//وی مراجع قضای//ی و انتظامی اعالم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.