حدود03 درصدچشمههایمناطقعشایری چهارمحال و بختیاری خشک شدهاند

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکلامورعشایرچهارمحالوبختیاریازخشکشدنحدود03 درصد چشمههایمناطقعشایریچهارمحالوبختیاریخبرداد.

یحییحسینپوربااعالماینخبراظهارکرد:دلیلخشکشدنچشمهها کمبود آب و خشکسالی در استان است. در حال حاضر و با گذشت زمان آبرسانیبهمناطقعشایریاستانباتانکرانجاممیشود.همچنینروزانه824 هزار 300و لیتر آب با پنج تانکر21هزار لیتری برای یک هزار و83 خانوار عشایریارسالمیشود.الزمبهذکراستمیزاناعتبارموردنیازبرایپروژههای آبرسانیدرمناطقعشایریاستانیکمیلیاردو003 میلیونتوماناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.