از نوستالژی تا فرياد

Jahan e-Sanat - - News -

مس/عود سليمي- از عمر ورزشي به نام فوتبال كه امروزه به صنعتي نمايش//ي با گردش مالي س//ر به فلك كش//يده بدل شده اس//ت، اگرچه نزديك به 150 سال ميگ//ذرد اما با توجه به تصاوير ورزش//ي به جاي مانده از پااليش//گاه آب//ادان، ميتوان به اين نتيجه رس//يد كه تاريخچه فوتبال در ايران به يك قرن پيش ميرسد يعني هنگامي كه يك گروه انگليس//ي براي كشف و استخراج نفت راهي ايران ش//دند و زماني كه حفر نخس//تين چاه در مس//جد سليمان در 1908 به بار نشست، كارگران و مردم عادي منطقه ش//اهد نوعي س//رگرمي بودند كه با گذر توپ از ميان دو تير كاشته شده در زمين، بازيكنان فرياد شادي سر ميدادند.

درست مثل نفت و خيلي چيزهاي ديگر، فوتبال ايران را هم بايد به نام خوزستان سند زد.

يكي از قديميترين مسابقات رسمي فوتبال در تاريخ ايران به سال 1339 برميگردد كه با قهرماني شاهين آبادان تمام شدوهمانوقتبودكهنامهايبزرگيچونحميدجاسميان، حميد برمكي و علي پورجانكي به ورزش ايران معرفي شدند، اگرچهزندهيادپرويزدهدارياز4331 بهتيممليآمدوسپس با چشمهاي تيزبين و پاك روان شاد دكتر اكرامي بنيانگذار مكتب شاهين عضو شاهين تهران شد.

نخستين تيم فوتبال باشگاهي كه به صورت امروزي در خوزستان شكل گرفت را كارگران پااليشگاه نفت راه انداختند كه تا چند س//ال پيش هم در مس//ابقات استاني خوزستان فعاليت داش//ت. به دنبال كارگران، زندهياد پرويز دهداري و هم س//ن و سالهاي دبيرس//تانياش تيم جم آبادان را پايه گذاشتند كه اينك به تاريخ خوزستان سنجاق شده است.

درسالهايپايانيدهه03 اتفاقيافتادكهسمتوسوي فوتبال باشگاهي ايران را عوض كرد. در واقع تيمي براي مسابقه از تهران به آبادان آمد و يكي از شخصيتهاي ماندگار تاريخ كشورمان دكتر اكرامي همراه تهرانيها بود.

نقل است كه در مراسم گشايش بازيها، يكي از كارمندان انگليسي شركت نفت سخنراني كرد و آنگاه بود كه فكري در ذهن پرشور دكتر اكرامي به جوشش درآمد.

باز ميگويند و البته ش//نيدهايم و نوش//تهاند كه پس از بازگشت به تهران، دكتر اكرامي به ياد شعر حافظ افتاد كه ميفرمايد:

مرغ دل باز هوادار كمان ابروييست/ اي كبوتر نگران باش كه شاهين آمد

دكت//ر اكرام//ي مكت//ب ش//اهين را بنا نه//اد و از آن س//وي هم جم آبادان شد ش//اهين آبادان تا فوتبال شهر پااليش//گاه و شبهاي پرش//ور، دوقطبي شود؛ يكي شد شاهين و ديگري كارگر كه رقابت بين آنها حال و هواي دربي سرخابيهاي تهران را در ذهن قديميهاي فوتبال خوزس//تان تداعي ميكند، يعني تفكر برگرفته از ش//عر حاف//ظ در ذهن دكتر اكرامي امروز به جايي رس//يده كه دربي س//رخابيهاي پايتخت به ي//ك رويداد اجتماعي و ملي كشور بدل شده است.

بدون ترديد فوتبال ايران در سطح باشگاهي و ملي مديون خوزستان است از آبادان و اهواز گرفته تا مسجد سليمان ...و همانطور كه وقتي از كش//تي آزاد حرف ميزنيم، مازندران به يادمان ميآيد. هنگاميكه به نامهايي نگاه ميكنيم چون پرويز دهداري، محراب شاهرخي، منوچهر ساليا، جاسميان، گنجاپور، برمكي، قاسمپور، عبدالواحد بزمه، عليرضا دغاغله، حسن نظري، فيروزي، تهامي، برزگري، سراج، نظام آزادي و بسياري كه از ذهن پير من دور ماندهاند و جواناني كه امروز همچنان تكنيك ناب فوتبال خوزستان را به رخ ميكشند، اين واقعيت را نشان ميدهد.

ليگ فوتبال ايران از امروز آغاز ميشود اما براي من و نسلي كه همچنان با ياد و نام بزرگان فوتبال، با روياي خود دلخوش هستيم، براي مايي كه روزگاري به فوتبال مانند برزيل، اما به سبك و سياق خودمان به عنوان يك آيين، يك انديشه، يك اصل، اصال بهعنوان زندگي نگاه ميكرديم، يك رويداد است، اما نه يك هيجان بلكه رويدادي است كه نوستالژي خفه در گلو را دوباره به فريادي خاموش بدل ميكند.

هنگامي كه بهعنوان »ليگ برتر« فكر ميكنم، با خودم ميگوي//م، »ليگ«اش درس//ت اما »برت//ر«اش را كجا بايد جستوجوكرد.بههرحالبهمناسبتآغازليگجديدفوتبال، پروندهاي در صفحههای 6 و 15 تقديم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.