جام هفدهم به يكي از اين 3 تيم ميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسين ميراسماعيلي- هفدهمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران در حالي از امروز آغاز ميشود كه اكثر تيمهاي حاضر در اين رقابتها تغييرات زيادي را نسبت ب//ه فصل قبل به خود ديدهاند. در پايان ليگ ش//انزدهم تيمهاي صب//اي قم و ماشينس//ازي تبريز به ليگ يك س//قوط كردند و به جاي اين دو تيم، پارس جنوبي جم و س//پيدرود رش//ت براي اولين بار در تاريخ باشگاهشان توانستند به ليگ برتر فوتبال ايران راه پيدا كنند. اما قبل از ش//روع اولين بازي ليگ، كدام تيمها ميتوانند مدعي كسب عنوان قهرماني باشند؟

بدون ش//ك بايد گفت قهرمان فصل گذشته ليگ برتر، از بيشترين بخت براي كسب مجدد جام قهرماني برخوردار اس//ت. پرس//پوليس تهران كه به زودي بايد در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا به مصاف االهلي عربستان برود، در فصل نقل و انتقاالت عملكرد بسيار خوبي داشته و توانسته مهرههاي ارزشمندي همچون گادوين منشا، شجاع خليلزاده، شايان مصلح، سيامك نعمتي و بشار رسن را جذب كند و احمد نوراللهي نيز پس از نيم فصل دوري به اين تيم برگشته اس//ت. اين در حالي است كه تنها مهره تاثيرگذار جدا شده از جمع پرسپوليسيها، سروش رفيعي است كه با بازگشت محسن مسلمان به پست اصلياش و اضافه شدن سيامك نعمتي به نظر نميرسد شاگردان برانكو ايوانكوويچ در پست هافبك طراح كمبودي را حس كنند. بازي هفته پيش سرخپوشان پايتخت در برابر نفت تهران كه به برد سه بر صفر اين تيم و كسب سوپرجام ايران منجر شد نيز حكايت از اين داردكهپرسپوليسكنونيراميتوانكاملترينوپرمهرهترين پرسپوليس دهه اخير دانست.

اتفاقي كه ميتواند ليگ شانزدهم را جذابتر از ليگهاي گذشته كند به رقيب سنتي پرسپوليسيها برميگردد. تيم عليرضا منصوريان كه فصل قبل توانست در دربي برگشت پرس//پوليس را شكس//ت دهد و در نهايت رتبه دوم جدول را به خود اختصاص داد، امس//ال مملو از ستارههايي است كه ميتوانند يك استقالل رويايي را براي هوادارانشان رقم بزنند. بازگشت دفاع ثابت تيم ملي از قطر به استقالل شايد مهمترين اتفاق نقل و انتقاالت باشگاه پرطرفدار تهراني باشد. در كنار پژمان منتظري، مجتبي جباري هم برگشته و اگر او همان جباري سالهاي گذشته باشد بيشك منصوريان در خط هافبك غمي نخواهد داشت. روزبه چشمي، داريوش شجاعيان، حسن بيت سعيد، س//جاد شهبازاده و جباروف ازبكستاني ديگر ستارههاي جذب شده توسط مديريت اين باشگاه هستند تا بدين شكل بتوان از استقالل تهران نيز به عنوان يكي از مدعيان اصلي كسب عنوان قهرماني نام برد. دربيهاي ليگ هفدهم بيشك بسيار تماشايي و پرحاشيه خواهد بود.

زالتكو كرانچار در اين چند سالي كه در فوتبال ما حضور دارد نشان داده كه تيمهايش هميشه يك پاي جام قهرماني هستند و بازيهاي زيبايي را نيز ارائه ميكنند. درست است كه سپاهانيها در فصل نقل و انتقاالت ستارههايي همچون حاجصفي، خليلزاده و كوليبالي را از دس//ت دادهاند، اما با جذب مهرههاي تاثيرگذاري همچون ساسان انصاري، عزت پورغاز، سعيد آقايي و دو بازيكن برزيلي در پستهاي دفاع و هافبك به نظر ميرسد تيم يكدستتري را نسبت به فصل تشكيل دادهاند و رقيب سختي براي دو تيم معروف تهراني در كسب عنوان قهرماني خواهند بود.

با توجه به ليست بسته شده ساير تيمهاي ليگ برتري، به نظر نميرسد به جز سه تيم مذكور بشود تيم ديگري را در حد و اندازه دس//ت يافتن به جام قهرماني ليگ هفدهم دانست، اما تيمهايي مانند سايپا تهران، ذوبآهن اصفهان، استقالل خوزستان، تراكتورسازي تبريز و فوالد خوزستان نيز هر كدام پتانسيل قرار گرفتن در جمع چهار تيم پاياني ليگ برتر را دارند. آنچه كه مسلم است اينكه فوتبال ورزشي غيرقابل پيشبيني است و از درخشش احتمالي تيمهايي همچون سپيدرود رشت كه از طرفداران پرشوري هم بهره ميبرد، نبايد چندان متعجب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.