رونمایی از فیلم جدید وودی آلن در نیویورک

Jahan e-Sanat - - News -

»واندر ويل« جديدترين س//اخته س//ينمايی وودی آلن در اختتاميه پنجاهوپنجمين جشنواره فيلم نيويورك برای اولين بار روی پرده میرود.به گزارش هاليوودريپورتر، اين فيلم با بازی كيت وينسلت، جونو تمپل، جاستين تيمبرليك و جيمز بلوشی از سوی جشنواره فيلم نيويورك به عنوان فيلم اختتاميه انتخاب شده است؛ رويداد سينمايیای كه معموال سكوی پرش مهمی برای فيلمها در فصل جوايز سينمايی محسوب میشود.

سالگذشتهفيلمبرندهاسكار»مهتاب«وهمچنين»منچستر كنار دريا«، نمايش آغازين خود را در جشنواره نيويورك تجربه كرد و امسال نيز گفته میشود بازی درخشان كين وينسلت در فيلم »وان//در ويل« كه اولين همكاری خود را با »آلن« تجربه میكند، میتواند با اقبال جوايز سينمايی روبهرو شود.

فيلم»كافهسوسايتی«ساختهقبلیآلندرافتتاحيهجشنواره كن 2016 رونمايی شد اما فيلم »واندر ويل« كه در نيويورك ساخته شده و با توجه به اينكه خود آلن نيز نيويوركی است، بهترين گزينه برای نمايش در اين جشنواره سينمايی است.

داس//تان فيلم »واندر ويل« كه در حال و هوای دهه 1950 ميادی ساخته شده در يك شهربازی بزرگ با چرخ و فلكی به نام »واندر ويل« روی میدهد.

وودی آلن 24 بار نامزد اسكار و چهار بار برنده آن شده كه اين جوايز شامل يك اسكار بهترين كارگردانی و سه جايزه اسكار بهترينفيلمنامهغيراقتباسیمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.