بقایي با تودیع وثیقه آزاد شد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- براس//اس اطاعات به دس//ت آمده مشخص شد حميدرضا بقايي، معاون احمدينژاد با توديع قرار وثيقه آزاد شد. براساس اطاعات موجود وثيقه مورد نيازي كه از سوي شعبه رس//يدگيكننده براي اين متهم در نظر گرفته شده بود ديروز تامينشدهاست.حميدبقايي81تيرامسالازسويدادستاني تهران جلب به دادرسي شد. دادستاني تهران تنها چند روز بعد از بازداشت بقايي گفته بود كه بازپرس دادسراي بقايي را براي رس//يدگي به اتهامهاي مالي احضار كرده اس//ت اما او پس از استنكاف از حضور در دادسرا بازداشت شده است. موضوع آزادي حميد بقايي را همسر وي نيز تاييد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.