گزینههاي پيش روي ایران در عبور از تحریم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

... در قبال ايران است. شواهد موجود نشان ميدهند كه الگوهاي رفتاري نامنعطف ايران در مقابل آمريكا و س//تيز با فرادستي آن در ساختار نظام بينالملل علت اصلي اينگونه رفت//ار آمريكا در قبال ايران اس//ت. به واقع تعقيب راهبرد تحريم بديهيترين واكنشي اس//ت كه آمريكا ميتوان//د آن را به منظور محدودس//ازي قدرت راهبردي ايران و نفوذ فزاينده منطقهاي آن انجام دهد.

از ش//واهد و نشانهها پيداست كه سمت و س//وي چنين راهبردي ب//ا توجه به خط و نش//انهاي كارشناس//ان و تصميمگيران كابينه ترامپ در حال گس//ترش اس//ت و با توج//ه به تحركات راهب//ردي كنگره و كاخ س//فيد در آينده نيز ش//دت پي//دا ميكند. بهكارگيري راهبرد تحريم از س//وي آمريكا علي//ه ايران بيش//تر از آن جهت اس//ت كه سياست محدودسازي ايران از طريق تحريم بيش//تر از ساير گزينهها براي تصميمگيران و راهبردشناس//ان آمري//كا مطلوبي//ت دارد چراكه هر گزينهاي غي//ر از راهبرد تحريم، همراه با مخاطرات و محدوديتهايي اس//ت ك//ه هزينههاي آمريكا را در مواجهه با ايران افزايش ميدهد.

نظ//ر به تصاعد رفتاره//اي ايذايي عصر ترامپ و نظر به آنكه كوچكترين نش//انهاي از س//ازواري و اخ//الق راهب//ردي در رفتار ديپلماتيك آمريكا در قبال ايران به چش//م نميخ//ورد، ضروري و الزم اس//ت كه ايران براي عبور از نظام تحريم ابتكارات راهبردي به دست گيرد، چراكه تداوم چنين شرايطي همراه با مخاطرات اقتصادي و حتي امنيتي براي ايران خواهد بود و س//بب محدوديت و كاه//ش انگي//زه اي//ران در همكاريهاي بينالمللي خواهد شد.

واقعيته//اي رفتار ترامپ و كنگره تحت تس//لط جمهوريخواهان نش//ان ميدهد كه تصويب طرح تحريم بيش//تر برجام را نشانه رفته اس//ت با اين هدف ك//ه برجام نقض و زمين//ه خروج آمريكا از برجام فراهم ش//ود. محقق//ا نقض برجام زمينه را براي سلس//له تح//ركات ايذايي آمريكا علي//ه ايران فراهم ميكند و شدت ميبخش//د. در اين ارتباط ج//دا از رجوع به كميت//ه حقوقي مرتبط با برجام از يك س//و و واكنشهاي كم و بيش صبورانه ايران، مس//ير ديگ//ر مقابله ايران با نزديكي بيشتر با اتحاديه اروپاست تا با فشار بر آمريكا، اين كشور را بر ضرورت پايبندي ب//ه توافق و لزوم تجديدنظر در مواضع خود نسبت به برجام متقاعد كند. اين امر هم به معناي تعهد ايران نسبت به توافق و همچنين وجاه//ت قانوني و هنجارمن//د آن در نظام جهاني ميشود.

مهمترين گزينه اما تالش براي حركت به س//مت مجموعههايي است كه تحريم عليه آنها نيز وضع ش//ده است. واقعيت آن است كه در شرايط حاضر تحريم آمريكا فقط عليه ايران نيس//ت بلكه اين تحريم عليه روسيه نيز وضع شده است. بنابراين همكاري ايران و روس//يه بيشترين كارآمدي را براي مقابله با تحريم آمريكا دارد و موجب بياثرس//ازي رفتارهاي ايذايي آن خواهد شد. *مدرس علوم سياسي و روابط

بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.