دیدي که اسب آمد و سوار نیامد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعودسليمي آقايروحانيحرف و حديثها در مورد كابينه دوازدهم به نظر ميرسد به واقعيت نزديك ميشود.آري! واقعيت اين است كه به نظر ميرسد آنقدر كفه مصلحتانديشي راسنگينكردهايدكهگوييسخنانآتشين، مش//تهاي گرهكرده، وعدههاي شيرين و دستآخر62 ميليونرايموافق،اصالوزني نداشته و ندارد!در واقع اگر شنيدهها رنگ واقعيت بگيرد يعني 50 درصد جمعيتكشور-زنان-كهبخشعمدهايازطرفدارانتانراتشكيلميدادند و جوانان كه با اشتياق وصفناشدني در ستادهايتان غوغا به راه ميانداختند، اصالحطلبان، مردم مناطق محروم، اقليتها و در يك كالم كساني كه فكر ميكردند دوره دوم روحاني قرار است دوره جديدي باشد، با چيدماني كه گفتهوشنيدهميشود،مردانوزنانوبازنشستهها،سيستانيها،كردستانيها، مرزنشينها، دانشجوها، روزنامهنگاران و در يك كالم طرفدارانتان به حداقل خواستههايخودنرسند.

اگر شنيدهها از چيدمان كابينه درست باشد آيا باز هم ميتوان با شما همراه بود و با وجود همه كاس//تيها، وعدههايتان را در هالهاي از اميد به قول روزنامهچيها بولد كرد اما اگر چنين باشد كه »عمر« برود و »زيد« بيايد، چند نفري جايشان را به ديگري بدهد، بدتر و خوبترش بماند، در اين ميان سهم بيش از 50 درصد از جمعيت كشور يعني زنان، در كابينه شما چه ميشود.

آقاي روحاني

آيا در قانون و شرع و عرف آمده زماني كه بخش عمدهاي از62 ميليوننفريكهبهشمارايدادهاند،ازمدارتصميمگيريهايكشور خارج شوند؟

آقاي روحاني يادتان ميآيد در چند ماه گذشته در مبارزات انتخاباتي، در ارهكشيهاي چند هفته گذشته، چهها گفتهايد؟ اگر يادتان ميآيد، خدا كند بخشي از آنها را در ماهيت كابينه دوازدهم شاهد باشيم اما متاسفانه شنيدههااجازهچنينشهادتيرانميدهد.

آقاي روحاني به نظر ميرسد در چيدمان كابينه دوازدهم به نوعي از جمعبندي رسيدهايد كه غير از طرفدارانتان، با بقيه كنار آمدهايد، اما در واقع كساني كه راي ندادند و كساني كه بازي صندوق راي را باختند و كساني كه به شكلهاي گوناگون چوب الي چرختان ميگذاشتند، فكر نكنيد با اين چيدمان به راحتي از ميدان خارج ميشوند.

با توجه به نتايج انتخابات مجلس49، اين اميد به وجود آمد كه از دوره دوم شما، بخش//ي از خواستههاي مدني، اقتصادي و سياسي زمينمانده برداشته شود اما با توجه به آنچه شنيده ميشود، چهبسا بار بيشتري هم بر زمينماندههااضافهشود.

آقايروحانيشماخيليبه62 ميليونرايخودافتخارميكرديد،بايد ديد اين افتخار، در معجون كابينه دوازدهم چگونه معنا خواهد شد، آيا در نهايت خود را بدهكار احساس نخواهيد كرد؟

آقاي روحاني بر پايه اصل دموكراس//ي صن//دوق راي، واجد اكثريت بوديد، چرا بايد در ارتباط با كابينه، اين همه حرف و حديث باش//د. اگر از پيش ميدانستيد كه تعداد آرا، نقش بازي نميكند، امري ديگر است اما اگر فكر ميكرديد كه ميتوانيد با تكيه بر برتري در صندوق راي، به بخشي از وعدههايتان عمل كنيد با رونمايي از كابينه معلوم ميش//ود فرضتان درست بوده يا غلط، اما خدمتتان عرض كنم نه سخن از سياهنمايي است، نه بحث جناحي و عوامل خارجي ...و بحث بر سر وعدهها و اميدهاي به وجود آمده از وعدههايتان در ميان مردم است كه شنيدهها- اگر شنيدهها درست باشد- حكايت از آن دارد كه نميتوانيد سر قولتان بمانيد كه باز هم اميدواريماينچنيننباشد. در غير اين صورت اين شما و اين آيينه تمامقد تاريخ. راستي شعري از اخوان ثالث يادم آمد: ديدي كه اسب آمد و سوار نيامد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.