محروماندرآرزویخانهدارشدن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اشكان نظامآبادي- سياستگذار پولي و بانكي كشور از يك مدل تسهيالت جديد در قالب »وام نوسازي« از محل »صندوق پسانداز يكم« خبر داده است؛ براساس ابالغيه بانك مركزي، بانك عامل مسكن موظف شده تا به »دو شرط« تسهيالت جديدي براي ساخت مسكن پرداخت كند. اين تسهيالت كه قرار است از كانال »انبوهسازان« وارد بازار شود، به شرط »سپردهگذاري انبوهسازان در صندوق پسانداز مسكن يكم« و »استفاده در بافت فرسوده« محدود شده است. به گزارش »جهانصنعت«، براساس تصميم تازه »كميسيون اعتباري بانك مركزي« قرار است تا با »امكان استفاده از تسهيالت صندوق پسانداز يكم«، اعطاي وام ساخت مسكن صرفا در بافتهاي فرسوده به انبوهسازان، مشروط به »سپردهگذاري در صندوق« پس از ساخت مسكن و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.