انحصار مارا به میدان کشید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درحالی كه رييس كميس//يون صنايع اتاق بازرگانی تهران از دخالت ش//ورای رقابت در امر قيمتگذاری خودروها انتقاد كرده و خواس//تار كاهش قيمت خودروهای وارداتی ش//ده است، رييس شورای رقابت در پاسخ به وی گفت: كسانی كه موافق انحصارگرايی هستند، با رويكرد فعاليت شورای رقابت مخالفت میكنند. شيوا همچنين گفت: شورای رقابت به قيمتگذاری خودروهای وارداتی ورود پيدا نكرده و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.