گزینههاي پیش روي ایران در عبور از تحریم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکترصالحالدینهرسني*- آنچه آمريكا در ش//رايط حاضر در قالب راهبرد تحريم انجام ميدهد، به معناي انعكاس بخشي از واقعيتها و ضرورتهاي آمريكاي عصر ترامپ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.