رویکرد رهبر انقالب در قبال انتخاب وزیران صحت ندارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دفتر حفظ و نشر آثار آيتاهلل خامنهاي؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.