آقای وزیر میماند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مليحه اس/ناوندي، سبا محسنينژاد- بيترديد يكي از بزرگترين موفقيتهاي دولت تدبير و اميد در چهار سال گذشته حوزه سياست خارجي بوده اسللت. از همان ابتداي كار دولت دهم، روحاني تيم ديپلماسي خود را بهگونهاي چيد تا بتواند موضوع هسللتهاي در سياسللت خارجي كشور را بهخوبي رتقوفتق كند و البته همان شللد كه انتظار ميرفت؛ شخص روحاني به دليل سللابقهاي كه در بحث هسللتهاي- در زمان دولت خاتمي- داشللت موفق شد در ذيل موافقت مقام معظم رهبري مذاكرات هستهاي را به سللرانجامي موفق برسللاند. ظريف هم كه يكي از زبدهترين ديپلماتهاي كشور محسوب ميشللود به اتفاق همكارانش و پشللتوانه افكار عمومي توانست يكي از پيچيدهترين بحرانهاي بينالمللي را حل و كشللور را از انزوا خارج كند چنان كه با ورود هياتهاي بزرگ اقتصادي به كشللور زمينه موفقيتهاي اقتصادي را فراهم كرد. نتايج برجام باعث شللد قدرتهاي جهاني صريحا به قانونمند بودن فعاليت هستهاي ايران اعتراف كنند؛ اعترافي كه به لحاظ حقوقي نوعي مصونيتبرايتاسيساتهستهايايرانايجادكرد البته بسياري از منتقدان و حتي حاميان دولت ميگوينللد كه دولت بخش عمدهاي از تالش و توجه خود را مخصوصا در دو سال نخست فعاليت، بر مذاكرات هستهاي و دستيابي به برجام متمركز كرد و اين تمركز، اسباب غفلت دولت از مسايل ديگر شد. هرچند تحليل روحاني در انتخابات29 و بعد از تشكيل دولت اين بود كه »امالمشاكل« كشور، موضوع هستهاي است و ريشه بسياري از مشللكالت داخلي كشور را در موضوع هستهاي ميديد اما از اين جهت كه اولويت را حل مساله هستهاي ميدانست، باعث شد ارتباط كشور با كشورهايمنطقهآمريكايجنوبي،آفريقاوبعضي كشورهاي آسيايي و حتي منطقه و كشورهايي كه شايد كمتر در همكاريهاي تجاري ما ديده ميشدند در اولويتهاي اصلي سياست خارجي قرار نگيرند. در اين زمينه، يكي از وظايف مهم سللفراي ايران در كشللورهاي ديگر، شناسايي كشورهاي مقصد و معرفي آنها به تجار داخلي بوده؛ عالوه بر ايللن، ارتباط با صاحبان صنايع، انديشمندان تجاري و صنعتي، سرمايهگذاران و نهادهاي بزرگ پولي و مالي دنيا بهمنظور جذب همكاري آنان به ويژه در كشللورهاي صنعتي و توسللعهيافته و افزون بر آن معرفي شركتهاي ايرانللي و ايجاد بازار براي آنها در كشللورهاي مقصد وظيفه اقتصادي وزارت خارجه بوده كه به مجموع اين دو نقش، ديپلماسي اقتصادي گفته ميشود؛ ضعفي كه به گفته برخي كارشناسان در كابينلله روحاني ديده ميشللود. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است تمركز وزارت خارجه پس از انقالب بيشللتر بر كارهاي سياسي و امنيتي بوده است و عملكللرد وزارت امور خارجه در ديپلماسللي اقتصادي مناسب نبوده است. وي معتقد است طبق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و مانند ديگر كشورهاي موفق، بايد سفرا در زمينه ديپلماسي اقتصادي فعالتر عمل ميكردند.

البته ظريف معتقد اسللت توانسللته رويكرد سفرا را از ديدگاه سياسي- امنيتي به اقتصادي تغييللر دهللد و از اقدامات انجام شللده در اين زمينه، در سفر خود به ايتاليا و امضاي 14 سند همللكاري ميان ايران و اين كشللور نام ميبرد؛ امضاي اسللنادي كه در حوزههاي حملونقل، راهآهن و ريل، همكاريهاي آموزشي و پزشكي، بازرگاني، ايمني، همكاريهاي بندري، كشاورزي، قرنطينه و حفظ نباتات، پزشكي و دارويي بوده است. همچنين سفر ظريف به فرانسه و امضاي 20 تفاهمنامه با موضوع ارتباطات، كشاورزي، بهداشت، گردشگري، محيطزيست و آبوهوا، آموزش عالي، حملونقللل هوايي و تفاهمنامه اوليلله با ايربللاس براي خريللد 118 هواپيماي مسافربري از مهمترين آنها بود. ظريف، به چهار كشللور لهستان، فنالند، سوئد و لتوني نيز سفر كللرد كه اين مسللافرتها را ميتللوان از جمله سفرهاي اقتصادي او برشمرد. در اين سفر بيش از 60 بازرگان ايراني در هيات اقتصادي، ظريف را همراهي كردند. ظريف سفرهاي مختلفي نيز با محوريت اقتصادي به كشورهاي ديگر داشت، از جمله چين، هند و ژاپن.

با وجود سللفرهايي كه ظريف به كشورهاي مختلف داشللته اسللت و همچنيللن رفتوآمد هياتهاي تجاري مختلف به كشورمان و برقراري تفاهمنامههللاي متعدد، آمارها نشللان ميدهد وضعيللت واردات و صادرات بهبود قابلتوجهي نيافته اسللت. هرچند وزير امور خارجه در اين زمينه اقدامللات متعددي انجللام داده اما عدم پيگيللري وضعيت اين اقدامات و به سللرانجام رساندن آن منجر به اين شده است كه نتوان نتايج اين اقدامات را در عمل مشاهده كرد. „ مديريت روابط با عربستان سعودي

از طرفي روابط جمهوري اسللالمي ايران در دولت روحاني با برخي همسايگان خود از جمله عربستان سعودي دستخوش تغيير شده است؛ تغييري كه به نظر ميرسد رژيم صهيونيستي بيشللترين بهره را از وضعيت موجود در روابط ايللران با ديگر كشللورهاي اسللالمي تاثيرگذار در منطقه ميبرد. عربسللتان در حال حاضر با همراهي اسللراييل از همه توان مالي، سياسللي و البيگللري خود در كشللورهاي مختلف براي ترويج فضاي ايرانهراسللي و تهديد جلوه دادن ايران استفاده ميكند و امروز يكي از مهمترين چالش سياست خارجي كشور، موضوع مديريت روابط با همسللايگان جنوبي بهويژه عربسللتان سعودي است.

اما وكالي ملت جزو بهترين افرادي هستند كه ميتوانند ارزيابي دقيقي از عملكرد تيم وزارت خارجه روحاني داشته باشند چراكه آنها از همان ابتداي كار با وزرا آشنا بودند و به آنها راي اعتماد دادند، آنها بهتر از هركسي ميتوانند از نقاط ضعف و مثبت كابينه روحاني سخن بگويند.

حميدرضا فوالدگر، نماينده مردم اصفهان در گفتوگو با »جهانصنعت« اعالم كرد كه دولت بايد به لحاظ ارتقاي كارايي خودش هم كه شده در كابينهاش اصالحات زيادي داشته باشد. وي تصريح كرد: به لحاظ سياسللي خيلي از دولت انتظار نداريم چللون در دورههاي قبل هم قرار بود كابينه روحاني اعتدالي و فراجناحي باشللد اما بيشتر به سمت نيروهاي اصالحطلب گرايش پيدا كرد. عضو فراكسيون واليت مجلس گفت: پيشبينللي ميكنم اين بار نيز برآيند كابينه با غلظت بيشتري به سللمت جريان اصالحطلب باشد چراكه اصالحطلبان با همه قوا از روحاني حمايت كردند ولي خارج از بحث سياسي، كابينه بايد تقويت شللود و ارتقللاي كارايي و بهرهوري داشته باشد و اين تقويت بايد با دو رويكرد باشد؛ اول اينكه با جوانگرايي، انرژي و نشاط بيشتري وارد كابينه شللود چراكه برخي از مديران واقعا زحمات زيادي در طول انقالب كشلليدند ولي جايگاهشللان نبايد مديريت اجرايي باشد بلكه ميتوانند مشاوران خوبي باشند. دومين رويكرد اسللتفاده از تجربيات، توانمنديها و اسللتفاده حداكثري است كه اين موضوع سياسي نيست كلله بخواهم بگويم از جريان اصولگرايي هم در كابينه انتخاب شوند، البته ميدانيم نميشود اما الاقل از كارآمدي و توانايي افراد كشور حداكثر استفاده و بهره را ببريم. وي ادامه داد: دولت بايد ديدش بازتر باشد تا بتواند از همه تواناييهايش اسللتفاده كند. فوالدگر افزود: با اين دو رويكرد بايد كابينه اصالح شللود تا بتواند قولهايي كه خود رييسجمهور براي حل مشللكالت كشور به خصوص در بخش اقتصادي داده عملي شود چراكه اولويت اول كشللور مساله اقتصاد است. فوالدگر گفت: بحث وزارت كشور و وزارت خارجه سياست داخلي و خارجي است و من فكر ميكنم اولويت تغيير تحول بايد در بخش اقتصادي باشد. ديپلماسي ما بايد در بخش اقتصادي فعالتر باشد تا سفارتخانههاي ما هم در اين بخش فعال شوند و بتوانند سرمايهگذار جذب كنند و تبادل بيشتري بين بازرگانان با خارجيها در جهت سياستهاي كلي كشور و توسعه روابط اقتصادي ايجاد كنند بنابراين وزارت خارجه بايد بيشللتر براين قضيه كار كنللد. وي تاكيد كرد: درعينحال معتقد به تعامل با دنيا هستم، رژيم صهيونيستي و آمريكا تا وقتي كه سياستشان به همين روال است در قسمت ديپلماسي هم بايد اقتدار و عزت رعايت شود. اگر قرار است خود آقاي ظريف وزارتخانه را در دست بگيرد به نظر ميرسد در اين دو بخش بايد وزارت خارجه تقويت شود.

علي نجفيخوشرودي، ديپلمات و نماينده بابللل در مجلللس دهللم نيللز در گفتوگو با »جهانصنعللت« عملكللرد وزارت خارجلله را بررسللي كرد و گفت: ظريف در بحث سياست خارجه عملكرد بسيار موفقي داشت و در واقع گامهاي بلندي براي توسعه روابط خارجي ايران برداشت. البته ممكن است در فضاي عمومي اينطور گفته شود كه پيشرفت و دستاوردهاي سياسللت خارجي فقط در موضوع برجام بوده اما من معتقدم اينطور نيست چراكه سياست خارجي ابعاد و مسايل مختلفي دارد و وزارت خارجه به خوبي توانست تمام مسايل را پوشش دهللد، چه مسللايل منطقهاي و چه مسللايل بينالمللللي. عضللو كميسلليون امنيت ملي و سياسللت خارجي تصريح كرد: براي اولين بار يك كشللور ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل كه تحريمهايي عليهاش وضع شللده از طريق مسللالمتآميز و با مذاكللره و از طريق همان سازوكارهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد توانست تمام قطعنامههاي تحريمي ايران را لغو كند و اين دسللتاورد بسيار بزرگي است كه ما در دنياي معاصر داريم. خيلي از كشورها ذيل فصل 7 منشللور ملل متحد رفتند و قطعنامه تحريم گرفتند و آخرش با فروپاشي دولتها يا تجزيه يا جنگ و درگيري به اين مسايل خاتمه دادند. اما در مورد ايران با مجموعه هدايت مقام معظم رهبري و حمايت شخص رييسجمهور و تيللم قللوي مذاكرهكننده به رياسللت دكتر ظريف توانسللتيم از همان سللازوكارهايي كه اين تحريمها عليه ما وضع شللد اين تحريمها را برداريللم و از اين جهت ارزيابي من مثبت و توام با موفقيت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.