رویکرد رهبر انقالب در قبال انتخاب وزیران صحت ندارد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در پي شايعاتي مبني بر اين ادعا كه اعضاي كابينه با نظر مقام معظم رهبري گزينش شدهاند، دفتر حفظ و نشر آثار آيتاهلل خامنهاي، رويكرد مقام معظم رهبري را در اين زمينه منتشر كرده است. در اين متن آمده است: دولت دوازدهم بهروزهاي تشكيل نزديك ميشود؛ تا 10 روز ديگر و پس از مراسم تنفيذ و تحليف، اعضاي كابينه پيشنهادي آقاي رييسجمهور معرفي ميشوند. با اين حال از حدود دو هفته قبل، يك جريان خبري كه از پشتيباني پرحجم رسانههاي خارج از كشور نيز برخوردار است، درصدد القاي اين ادعاست كه تكتك اعضاي كابينه با نظر رهبر معظم انقالب اسالمي انتخاب ميشوند. در ادامه متن آمده است: درباره منشأ و انگيزههاي انتشار چنين شايعهاي ميتوان حدسهايي زد اما مهمتر از آن، تبيين رويكرد رهبر معظم انقالب اسالمي درباره دولتها و مباشران ارشد رتقوفتق امور مردم در قوه مجريه است. رويكرد كلي رهبر انقالب در قبال دولتها، رويكرد حمايتي است و ايشان بارها بر استمرار اين رويكرد تاكيد كردهاند از جمله در ديدار رمضاني با مسووالن نظام و در شرايط پساانتخابات مجددا گفتند: »عادت بنده هم اين است كه هميشه از همه دولتها كه بر سركار هستند حمايت ميكنم؛ امروز هم همينجور است، بعدازاين هم تا زنده هستيم همينجور خواهد بود.«

در اين متن با اشاره به اينكه هدف از رويكرد حمايتي مقام معظم رهبري چيست؟ نوشته شده است: غرض آن است كه دولتي كه عهدهدار كار سنگين مديريت اجرايي است بتواند به وظايف خود عمل و از مشكالت كشور و مردم گرهگشايي كند. الزمه اساسي در تحقق اين هدف، انتخاب مسووالني است كه از بن دندان به اصول انقالب و وظايف خود معتقد باشند و شأن خود را نوكري و خدمتگزاري به مردم بدانند. بيشترين تاكيدات رهبر انقالب در سالهاي اخير بر حل مشكالت معيشتي مردم و قوي كردن اقتصاد كشور بوده است؛ مغرضاني كه جز بدخواهي براي ايران و مردم در سر ندارند، تالش كردند اين تاكيدات را به مخالفت رهبري با دولت ترجمه كنند، درحاليكه اين رويكرد رهبر انقالب،باالترينسطحازكمكوحمايتازدولتبود.نتيجه تالش براي دور نگهداشتن دولت از حاشيهها و هدايت آن به ميدان خدمت و اقدام و عمل، درصورتيكه با همراهي دولت همراه شود، موفقيت دولت و اقبال عمومي به خدمات دولت خواهد بود و اين چيزي نيست، جز سرافرازي و موفقيت براي دولت و نظام. در ادامه آمده است: بنابراين حساسيت اصلي رهبر انقالب اسللالمي در انتخاب مسووالن در همه دولتها معطوف به اين منطق بوده است كه فلسفه وجودي مسووالن در نظام اسالمي، خدمتگزاري به مردم است و بايد مسووالني انتخاب شوند كه به مسووليت بهعنوان فرصتي براي خدمت و جلللب رضاي خداوند و بندگان او بنگرند نه آنكه مسللووليت را همچون غنيمت و طعمهاي بدانند و آن را وسلليلهاي براي بيشتر چنگ زدن به دنيا و جلب سخط خدا و خلق او كنند. با فهم اين منطق، رويكرد رهبر انقالب در قبال انتخاب وزيران نيز مشخص ميشود؛ رويه ثابللت در همه دولتها، هماهنگللي با رهبري در انتخاب وزيران دفاع، امور خارجه و اطالعات بوده است و اين هم حسب تكاليفي است كه در قانون اساسي براي رهبري در امور سياست خارجي و دفاعي- امنيتي تعيين شده است. درخصوص برخي وزارتخانهها مثل علوم، آموزشوپرورش و ارشللاد اسللالمي، رهبر انقالب اسالمي حساسيتهايي دارنللد، چراكه انحراف در آنهللا موجب ايجاد انحراف در حركت كالن كشور به سمت آرمانها ميشود و نگهباني و مراقبت درباره حركت عمومي به سمت آرمانها وظيفه قطعي رهبري است و در انتخاب مسووالن اين وزارتخانهها ورود نميكننللد و درخصوص اكثريت كابينه نيز در همه ادوار تا آنجا كه از سوابق امر برميآيد نظري ابراز نميكنند. اما همواره تاكيد دارند كه وزيران، افرادي كاري و بهدور از حاشيه باشند زيرا همانطور كه در نظر مردم، كارآمدي و موفقيت دولت، موفقيت نظام اسللت، ضعف و ناكارآمدي دولت نيز به حساب نظام گذاشته ميشود.

در اين متن با اشللاره به سخنراني مقام معظم رهبري در 14 خردادماه امسال نوشته شده است: رهبر انقالب در مراسم 14 خرداد امسال گفتند: »بر طبق قانون اساسي، رييسجمهورازامكاناتبسيارگستردهايدركشوربرخوردار است؛ خيلي از كارها را ميتوانند انجام بدهند. از اين امكاناتي كه در اختيار دارند استفاده كنند، ظرفيتهاي داخلي را بالفعل كنند، هيچ درنگي در عمل به وعدههايي كه به مردم داده شدهاست صورت نگيرد. مسووالن را جوري انتخاب كنند كه فعال، پايكار و توانا باشند يعني توانايي آنها بتواند كارها را پيش ببرد. اگر خداي نكرده در بخشهاي مختلف -چه اقتصادي و چه غيراقتصادي- از خود ناكارآمدي نشان دهد، به حساب ناكارآمدي نظام گذاشته خواهد شد و اين بيانصافي است. نظام كارآمد است. بخشهاي مختلف بايد بتوانند خودشللان را پابهپاي نظام پيش ببرند.« بنابراين، شللايعات و القائات اخير پايه در واقعيللت ندارد و دغدغه رهبر انقالب اسالمي در قبال كابينه بهطور ذاتي معطوف به كارآمدي و انتخاب افرادي است كه فكر و ذكر آنان، كار شبانهروزي و حل مشكالت مردم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.