علموتکنولوژيفضایيبرايمابسیارحائز اهمیتاست

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مهر- رييسجمهور كشللورمان تاكيد كرد: امروز علم و تكنولوژي فضايي براي ما بسيار حائز اهميت است و هر چه توانمندي و قدرت ما در علوم مختلف بيشتر شود، اقتدار و عزت ما ارتقا خواهد يافت. حسن روحاني به مناسبت پرتاب آزمايشي موفقيتآميز ماهوارهبر سيمرغ به فضا و افتتاح پايگاه ملي فضايي امام خميني)ره( در اينستاگرام خود نوشت: در پسابرجام، فرصت الزم به دست آمده تا هم از تجربه ديگران استفاده كنيم و هم با اراده و كوشش مضاعف متخصصان و دانشمندان خودمان بتوانيم دستاوردهاي بيشتري كه باعث بروز و توسعه ملي ميشود، داشته باشيم. امروز پايگاه ملي فضايي امام خميني)ره( با پرتاب آزمايشي موفقيتآميز ماهوارهبر سيمرغ به فضا بهطور رسمي افتتاح شد. وي در اينباره افزود: اين پايگاه كه نخسللتين پايگاه سكوي ثابت جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود، همه مراحل آمادهسازي، پرتاب، كنترل و هدايت ماهوارهبرها را بر عهده دارد. پايگاه فضايي امامخميني)ره( در فاز نهايي قادر اسللت همه نيازهاي كشور در مدار پايين كره زمين را پوشش دهد. ماهوارهبر سيمرغ نيز قادر است ماهوارههايي تا وزن 250 كيلوگرم را در مدار 500 كيلومتري زمين قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.