از رویکرد ترامپ درباره ایران نگرانم

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تسنيم- سناتور دموكرات آمريكايي روز جمعه تصريح كرد كه نگران رويكرد رييسجمهور اين كشللور درباره ايران است. برني سندرز بعد از راي مخالف به طرح جامع تحريمهاي ايران در صحن مجلس سنا تصريح كرد كه دليل راي منفي او مخالفت با تحريمهاي ايران بوده نه تحريم كرهشمالي و روسيه. وي در توئيتر نوشت: قاطعانه حامي تحريمها عليه روسيه و كره شمالي هستم. با وجود اين، درباره رويكرد رييسجمهور ترامپ در قبال ايران بسلليار نگرانم. مجلس سناي آمريكا بامداد جمعه طرح تحريمهاي ايران، كره شمالي و روسيه را با 98 راي موافق و دو راي مخالف به تصويب رساند. برني سندرز و راند پال دو سناتوري بودند كه به اين طرح راي منفي دادند. رايگيري سنا چند روز بعد از راي مثبت مجلس نماينللدگان آمريكا به اين طرح صورت گرفت. اعضاي مجلس نمايندگان با 419 راي موافق و تنها سه راي مخالف تحريمهاي ايران، روسيه و كره شمالي را تصويب كردند. مجلس سناي آمريكا يك بار ديگر در خردادماه با 98 راي مثبت و دو راي مخالف تحريمهاي ايران و روسيه را تصويب كرده بود. اين طرح، اما بعد از تحويل به مجلس نمايندگان دچار تغييراتي مانند اضافه شدن تحريمهاي كره شمالي به آن شد. به همين دليل مجلس سنا بار ديگر آن را به راي گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.