وزارت امور خارجه در بخش اقتصادي چابكترميشود

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايسنا- سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشور با دفاع از عملكرد وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادي گفت: در حال بررسي سازوكارهاي تقويت ساختاراقتصادي وزارت امور خارجه هستيم. بهرام قاسمي افزود: وزارت امور خارجه تاكنون با تمام توان، تالشهاي خوبي را در حوزه وظايفي كه در بعد اقتصادي بر عهده دارد، انجام داده و با جديت و عزم تمام اين مسووليتها را در حد كمال به پيش برده است. سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: با توجه به اهميت مباحث اقتصاد مقاومتي و روابط اقتصاد خارجي، وزارت امللور خارجه در دولت دوازدهم تالش ميكند با توان بيشللتري در حوزه ديپلماسياقتصاديواقتصادمقاومتيفعاليتكندوبرایتحققاينموضوع وسازوكارهايآنبهنحويكهوزارتخانههاوسفارتخانههايكشورمانبتوانند اين مسووليت را با توان بيشتري انجام دهند و چابكتر عمل كنند در حال مطالعهوبررسيهستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.