بازرسي مراكز نظامي ایران خط قرمز است

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايرنا-عضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسباتاكيدبر اينكه بازرسي از مراكز نظامي ايران خط قرمز است، گفت: نظارت بر اجراي برجامازسويترامپادعاييبيشنيستچراكهآمريكابارهاباعثنقضآشكار روحبرجامشدهاست.سيدقاسمجاسميدرواكنشبهتصميمآمريكامبني بر بازرسي از سايتهاي نظامي ايران افزود: بازرسي از سايتهاي نظامي يا موشكيجمهورياسالميايرانازخطوطقرمزاستوهيچگاهاجازهايناقدام به آمريكا داده نميشود. نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: از زمان مذاكرات هستهاي بارها خطوط قرمز خود را توضيح دادهايم و حتي اعالم كردهايم قصد دستيابي به سالح هستهاي را نداريمازاينروبازرسيازمراكزنظاميغيرممكناست.ويبابياناينكهپيش از اين قانوني در مجلس براي منع بازرسي از مراكز نظامي ايران به تصويب رسيد، اظهار كرد: براساس اين قانون جهت حفظ دستاوردهاي هستهاي و نظامي غرب مجاز به بازرسي از مراكز نظامي ايران نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.