شخصموردنظرآمریکارایآوردامااتفاقینیفتاد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايلنا- خطيب موقت نماز جمعه اين هفته تهران گفت: در انتخابات گفته ميشد اگر فردي كه انقالبي است، انتخاب شود سايه جنگ بر سر كشور خواهد بود اما ديديد كساني كه آمريكاييها تبليغ ميكردند، راي آورد اما اتفاقي نيفتاد. حجتاالسالم كاظم صديقي در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران با تاكيد بر اينكه كليد خوردن تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران ازجمله مهمترين مسايل سياسي اخير است، گفت: اين تحريمها تجميع تحريمهاي قبل نيست بلكه تحريمهاي جديدي است و همه مسووالن گفتند كه اين تحريمها هم نقض روح و هم نقض پيكره برجام است. وي گفت: مقام معظم رهبري همان ابتداي مذاكرات بدون هيچ اعتمادي فرمودند ما به آمريكاييها اعتماد نداريم. به اينها اعتماد نكنيد و شرايطي را قرار دادند كه اگر آن روز به آن توجه ميشد، امروز اين مشكالت را نداشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.