کاهشسرعترشدنقدینگی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

حجم باالی نقدینگی به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه و خطرناک در اقتصاد کش//ور در حالی روزبهروز رش//د میکند که کارشناس//ان همواره از آن به عنوان ی//ک بمب س//اعتی در نظام پولی و بانکی کشور یاد میکنند که میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.

مطاب//ق جدیدترین بررس//یها نقدینگ//ی ک//ه ب//ه عن//وان یکی از ش//اخصهای کالن اقتص//ادی در طول س//الهای گذش//ته با ش//یب صع//ودی در ح//ال افزای//ش بوده و مرزهای هزاران میلیاردی را پش//ت سر گذاشته است، هماکنون به رقم 1264 تریلیون تومان رسیده است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.از سوی دیگر تنگنای اعتب//اری بانکه//ا و کاهش قدرت تسهیالتدهی آنها با وجود نقدینگی 1264 هزار میلیاردی، همواره با انتقاد کارشناسان و صاحبنظران این عرصه همراه بوده است این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپردهها و نقدینگی در بانکهاست ام//ا نباید این افزای//ش را با تنگنای اعتباری بانکها مرتبط دانست.

رییس کل بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده اس//ت نباید از بزرگی ع//دد مرب//وط به حج//م نقدینگی نگ//ران بود زیرا این ع//دد باید در مقایس//ه با بزرگی اقتصاد کش//ور دیده ش//ود. وی چندی قبل درباره حج//م نقدینگی گف//ت: نزدیک به 15 درصد نقدینگی محاسبهش//ده ناش//ی از س//اماندهی موسسههای غیرمجاز بوده اس//ت و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبهش//ده در بازار پولی به طور رس//می افزایش یافته است.

گفتنی است کارشناسان اقتصادی عقی//ده دارن//د چون م//ردم فضای کس//بوکار را مناس//ب نمیدانند، ترجیح میدهند س//رمایه خود را به شکل سپردههای بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبهپول از نقدینگی باال میرود و به تناس//ب متوسط نرخ سودی که در بانکها بابت سپردههای مردم پرداخت میشود، حجم آن نیز افزایش مییابد.

در همی//ن رابط//ه یک//ی از سیاستهای پیشنهادی کارشناسان، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتص//ادی و در ت//وازن با بازارهای اقتصادی دیگر در کشور نظیر بازار س//رمایه و همچنین بهبود فضای کسبوکار اس//ت. با این حال باید توجه داشت که اگر نرخ سود بانکی با کاهش یکباره و دستوری از سوی بان//ک مرکزی مواجه ش//ود، خطر هجوم نقدینگی به بازارهای موازی و کاذب همچون ارز، طال و سکه را با خود به دنبال خواهد داشت و این خود میتواند منجر به بروز افزایش ناگهانی تقاضا در این بازارها ش//ود که در نتیجه تهدید بازگشت تورم را ب//رای دول//ت دوازدهم به همراه خواهد داشت.

در این میان ضروری است دولت روحانی در دوره چهار ساله آینده به طور جدی به دنبال مدیریت و کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور باشد و با توجه به سرعت رشد این متغیر کالن اقتصادی، شرایط بانکها، اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و هیجانات روان//ی در صورت کاهش نرخ س//ود بانکی، به دنبال سازوکارهایی دقیق و اثربخش برای جلوگیری از بروز بحران در شبکه پولی و بانکی کشور باشد.

کاه/ش 6 درصدی س/رعت رشد

ب//ا این حال به نظر میرس//د در حال//ی حجم نقدینگی ب//ه بیش از 1264 تریلیون تومان رس//یده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.

جداول گزیده آمارهای اقتصادی فروردینماه 1396 که از سوی بانک مرکزی منتش//ر شده نشان میدهد میزاننقدینگیاز3521هزارمیلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل 0/9 درصد در فروردینماه همراه شده که البته این رشد در مقایسه با دوره فروردینماه س//ال 1395 به اسفند 1394 که 0/6 درصد گزارش ش//ده بود، اندکی رش//د دارد اما در قیاس با ب//ازه زمانی طوالنیت//ر با کاهش همراه است.

ای//ن در حالی اس//ت ک//ه میزان رشد نقدینگی در فروردینماه امسال نس//بت به همین ماه در س//ال قبل حدود 23/7 درصد رشد داشته ولی نسبت رش//د در فروردین 1395 به همین ماه در سال 1394 حدود 29/6 درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است.

اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبهپول تشکیل میدهد که رش//د پول اضافه و از رشد شبهپول کاس//ته شده اس//ت. در حال حاضر پول حدود 155 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل میدهد که با رشد 21/4 درصدی نسبت به فروردین سال گذش//ته همراه بوده اس//ت. این رش//د نس//بت به 12/2 درصدی که برای فروردین 1395 به فروردین4931ثبتشدهبودتابیش از 9 درصد افزوده شده است.

در س//ویی دیگر حجم عمدهای از نقدینگ//ی را ش//بهپول که غالب آن سپردههای بانکی است، تشکیل میدهد که در فروردینماه امس//ال ب//ا رش//د 24 درص//دی در قیاس با فروردین س//ال قبل به 1109 هزار میلیارد تومان رس//یده اس//ت. این میزانرشدنسبتبهحدود23درصد فروردین 95 ب//ه فروردین 1394 تا هشت درصد کاهش دارد.

در حالی نقدینگی از سال 1380 تاکن//ون تا بیش از 1200 تریلیون و از 1390 تا 900 هزار میلیارد تومان رش//د داش//ته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد باالی نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی است که باید اقتصاد از حجم باالی 1200 هزار میلیاردی ببرد.

تنگنای اعتباری بانکها و کاهش قدرت تس//هیالتدهی آنها با وجود نقدینگ//ی 1200 ه//زار میلیاردی موضوع//ی اس//ت ک//ه گاه در انتقاد به رش//د باالی آن مطرح میش//ود؛ موضوع//ی که بان//ک مرکزی تاکید دارد با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپردهها و نقدینگی در بانکهاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانکها مرتبط دانست چراکه کامال متفاوت بوده و این رشد لزوما به معنای حل مساله کمب//ود نقدینگی در ش//بکه بانکی نیست.

بده/ی دول/ت به سیس/تم بانکی

آنگون//ه که آمار بان//ک مرکزی گ//زارش میدهد، بده//ی دولت به سیس//تم بانکی در پای//ان فروردین امس//ال به 2252/2 ه//زار میلیارد ریال رس//یده است که از رشد 21/3 درصدی در یک ساله منتهی به این ماه حکایت دارد.

از ای//ن میان س//هم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشاریافته بخش دولتی هم میشود، 1934/4 هزار میلی//ارد ریال و س//هم بدهی ش//رکتها و موسس//ات دولت//ی به سیستم بانکی 317/8 هزار میلیارد ریال بوده است.

داراییه/ا و بدهیهای بانک مرکزی

نگاه//ی به وضعی//ت داراییهای بان//ک مرک//زی در پای//ان فروردین امسال نیز بیانگر آن است که میزان داراییهای خارجی این نهاد در مدت یادشده به 3373/7 هزار میلیارد ریال رسیده است.

سهم اسکناس و مسکوک از این داراییها 61 هزار میلیارد ریال و سایر داراییهایآن8/66 هزارمیلیاردریال برآورد میشود.

در این مدت بدهی بانکها به بانک مرکزی به 1009/9 هزار میلیارد ریال و بدهی بخش دولتی 599/8هب هزار میلیارد ریال رسیده است.

از بده//ی بخش دولتی به بانک مرک//زی 319 ه//زار میلیارد ریال س//هم دولت و بقیه شامل 280/8 ه//زار میلی//ارد ری//ال مرب//وط به شرکتها و موسسات دولتی است ک//ه به ترتیب نس//بت به اس//فند س//ال گذش//ته بدهیه//ای دولت 16/2 درصد رشد داشته اما بدهی ش//رکتها و موسسات دولتی 7/1 درصد کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.