بنبستغیرمجازهایبانکی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در هیاهویی که این روزها در بازار غیرمتش//کل پولی برپاس//ت و اخبار و گمانهزنیهای مرتبط با پایان فعالیت موسسات غیرمجاز، انحالل و یا ادغام آنها به وفور در بین رسانهها و مسووالن و ذینفعان این موسسات در حال گردش است، رییس کل بانک مرکزی از وعده اتمام این ماجراها تا حداکثر سه ماه دیگر و اینکه قرار است سه تعاونی دیگر را به زودی تعیین تکلیف کنند سخن میگوید.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر این موسسات غیرمجاز و اتفاقهای پیرامون آن است که بیش از هر موضوعی برشبکه بانکی سایه انداخته و به محلی برای بحث بین بانک مرکزی، دولت و مجلس نیز تبدیل شده است. گرچه طی دو تا سه سال اخیر موسسات بزرگی همچون »میزان« و »ثامنالحجج« منحل و ساماندهی شده و انجام تعهدات آنها به سپردهگذاران از طریق بانکهای بزرگ در دستورکارقرارگرفتاماطیچندماهاخیرروندساماندهیغیرمجازهاپرحاشیهتر از گذشته پیش رفت. این هیاهو و شلوغی از جریان موسسه اعتباری کاسپین شروع و همچنان ادامه دارد.اما در این میان پای چند موسسه غیرمجاز دیگر نیز به حاشیههای بازار پول باز شد. خبری در رسانهها چرخید که از ادغام بانکها و موسسات نظامی و شکلگیری بانکی قدرتمند حکایت داشت اما این خبر نه تنها به اتفاقی مثبت منتج نشد بلکه انتشار آن در فضایی که ماجرای کاسپین و غیرمجازها اعتماد نسبت به شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده بود، موجبات هجوم سپردهگذاران آنها برای دریافت وجوه شد. »ثامن، مهر اقتصاد و کوثر« موسساتی بودند که اعالم شد قرار است ادغام شوند.

به هم ریختگی ایجاد شده برای این موسسات بعد از انتشار خبر ادغام، با واکنش تاملبرانگیز بانک مرکزی که شرایط موجود حاکم بر آنها را مورد حمایت قرار داده و اعالم کرد که در جریان ساماندهی قرار دارند همراه شد. این واکنش در حالی رخ داد که بانک مرکزی تاکید داشت هر گونه ادغامی با اطمینان نسبت به حفظ منافع سپردهگذاران خواهد بود. در نهایت نیز آرامش نسبی به این موسسات برگشت اما ثامن همچنان با مشکل پرداخت وجود و انتظارات سپردهگذارانش مواجه است. با این وجود هنوز مشخص نیست که قرار است ادغامی شکل گیرد یا اینکه مجوزی جداگانه برای این موسسات صادر شود.

در ای//ن فضا و با توج//ه به توافقات بین بانک مرکزی و مجلس برای پایان دادن به مشکالت موسسات غیرمجاز وجود داشته و تکلیفی که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته، ولیاهلل س//یف، رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد که تا حداکثر دو تا سه ماه آینده تمامی مشکالت موجود پایان خواهد یافت. وی در تازهترین اعالم خود گفته که در کنار کاسپین، به زودی سه تعاونی غیرمجاز تعیینتکلیفمیشوند.

با اینکه ادامه روند ساماندهی موسسات غیرمجاز با وجود تمامی موانعی که در این بین میتواند برای بانک مرکزی وجود داشته باشد از سیاستهای مثبت حاکم بر بازار پول به شمار میروند و میتواند پایاندهنده سالها فعالیت پرحاشیه غیرمجازها و تخلف آنها و ذینفعان آنها باشد اما به هر حال ابهامات در رابطه با این موسسات و اقدامات در حال انجام وجود دارد که نیاز به زمانی برای مطرح شدن حواشی آنها و وجود توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح شده از جانب ذینفعان و سپردهگذاران، از سوی بانک مرکزی و مسووالن مربوطه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.