باردیگرتورمنقطهبهنقطهتکرقمیشد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بر اساس اطالعات بانک مرکزی ایران تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه سالجاری نسبت به 12 ماهه منتهی به تیرماه سال 1395 معادل 10/3 درصدشدهوتورمنقطهایتیرماهنیزمعادل9/9 درصدبودهاست.

بانک مرکزی ایران اعالم کرده اس//ت ش//اخص بهای کاالها و خدمات مصرفیدرمناطقش//هریایرانطبقس//الپایه0931 مساوی001 در تیرماه سال 1396 به عدد 266/9 رسیده که نسبت به ماه قبل 0/1 درصد کاهش داشته است.

همچنیندرشاخصاشارهشدهدرتیرماهسال6931 نسبتبهماهمشابه سالقبلمعادل9/9 درصدافزایشیافتهاست.آمارهایبانکمرکزینشان میدهد تورم ساالنه گروه خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل 1/5 درصد کاهش یافته و تورم نقطهای این گروه 13/6 درصد است. همچنین تورمگروهدخانیاتنسبتبهماهقبل5/0 درصدکاهشپیداکردهونسبت بهماهمشابهسالقبل2/0 درصدافزایشیافتهاست.

همچنین تورم ماهانه در تیرماه برای گروه پوشاک و کفش2/0 درصد، مسکن،آب،برق وگازوسایرسوختها،5/0 درصد،اثاث،لوازموخدمات مورداس//تفادهدرخانه6/0 درصد،بهداش//تودرمان4/0 درصد،حملو نق//ل 0/7 درصد، ارتباطات 0/1 درصد، تفریح و امور فرهنگی 0/7 درصد، تحصیل2/0 درصد،رستورانوهتل4/1 درصد وکاالهاوخدماتمتفرقه 0/7 درصد بوده است.

گفتنیاستتورمنقطهایگروهتفریحوامورفرهنگیمعادل9/7 درصدو گروهتحصیلمعادل9/01 درصدبودهوبهطورکلیتورمگروهکاالدرتیرماه نسبت به ماه قبل7/0 درصد کاهش و تورم نقطه به نقطه 10/1نآ درصد افزایش یافته است و همچنین تورم ماهانه گروه خدمات در تیرماه نسبت به ماهقبل7/0 درصدوتورمنقطهبهنقطهاینگروهنسبتبهماهمشابهسال قبلمعادل7/9 درصدبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.