عرضه سهام شرکت فناپ در بورس توسطبانکپاسارگاد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

به گزارش »جهان صنعت«، به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک پاسارگاد، در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و نیز پایهگذاری و عرضه سهام بنگاههایتوانمنداقتصادیبهجامعهفعاالنعرصهکسبوکار،مجیدقاسمی مدیرعاملبانکپاسارگادعنوانکردکهدرنظرداردسهامشرکتدانشبنیان فناپ )فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد( را طی ماههای آتی برنامهریزی کرده و برای عرضه در بورس کشور آماده کند.

ش//رکت فناپ با در اختیار داشتن بیش از سه هزار نفر همکار توانمند در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، نه تنها اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور را جلب کرده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی کشور عرضه میکند، بلکه با توسعه خدمات خود در موضوع زندگی هوشمند، خدماتی در حوزههای شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پایهریزی کرده و توسعه داده است.همچنین با کسب اعتبار در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه سرویسهای ارزش افزوده بر بستر هر سه اپراتور موبایل کشور، هماکنون با اخذ مجوزهای مربوط به برنامهریزی توسعه ارتباطات پهنباند و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین عرضه محتوا و خدمات در این بستر اقدام میکند.

بانک پاسارگاد امیدوار است تا پیش از پایان سالجاری شرایط برای عرضه سهام ارزشمند شرکت فناپ برای سرمایهگذاران عالقهمند را فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.