اتخاذسیاستهایپولیطبقمنافع بلندمدتاقتصاد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مشاور رییس کل بانک مرکزی، استقالل بانکهای مرکزی در کشورها را باعث جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و زودگذر دانست.

احمد عزیزی با بیان اینکه استقالل بانک مرکزی از دستاوردهایی است که در دهههای گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است، گفت: در کشورهایی که به بانک مرکزی استقالل داده شد، عملکرد متغیرهای پولی و بخش مالی اقتصاد در وضعیت ثبات، س//المت و پایداری باالتری قرار گرفته است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تقریبا در کشورهایی که به بانک مرکزی استقالل داده شد، از این تصمیم سود و منافع کافی حاصل شده و جمعیت آن کشورها از آن منافع بهرهمند شدهاند.

عزیزی به ایبنا گفت: معموال دولتها منافع کوتاهمدت سیاس//ی برای برخورداری از شرایط زودگذر دارند اما با استقالل بانک مرکزی جلوی این انگیزههای دولتها گرفته میشود و تصمیمات پولی و سیاستهای اتخاذ ش//ده بر اساس منافع بلندمدت اقتصاد در تولید، اشتغال و سرمایهگذاری بنامیشود.

وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، بانک مرکزی مستقل میتواند نظارت بهتروکاملتریبهتمامیبخشهایمالیاعمالکندکهمیتواندباعثثبات و پایداری مالی کشورها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.