پرداخت6766 فقرهواممشاغلخانگیدربانک صادرات

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بانکصادراتایرانطی51 ماههگذشته،6766 فقرهوامقرضالحسنه مشاغل خانگی به معرفیشدگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرد.به گزارش »جهان صنعت«، به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در سال 59، به 6256 نفر متقاضی و در سه ماهه اول امسال نیز به 420 نفر معرفی شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وام قرضالحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرده که رقم کل پرداختی در این مدتبالغبر103 میلیاردریالبودهاست.بنابراینگزارشمشارکتاعتباری بانک صادرات در طرحهای تولیدی و اشتغالزا به جهت اجرای اصل اقتصاد مقاومتی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و اجرای سیاستهای دولت محترم مبنی بر ضرورت تولید و اشتغالزایی، طی چندین ماهه گذشته در دستور کار این بانک قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.