تنشبیپایان

Jahan e-Sanat - - اخبار -

درحالیکهرییسجمهورونزوئالخبر از انتخاب اعضای مجلس موسسان در روز یکشنبه داده است، اعتراضات مخالفان او و نیز خشونتها افزایش پیدا کرده است. طی آخرین دور از اعتراضات دس//تکم هفت نفر دیگر کشته شدهاند که شمار کشتهش//دگان از آغ//از راهپیماییها و تظاهرات در چهار ماه گذشته را به بیش از 100 نفر میرس//اند. مخالفان مادورو دیروز رفتوآمد در خیابانهای سراس//ر کشوررامسدودکردند.یکیازنمایندگان پارلمان و از مخالفان رییسجمهور گفت معترضان به مبارزه ادامه داده و خیابانها را ت//رک نخواهند کرد. در پی تش//دید بحران در ونزوئال و افزایش خش//ونتها، دولت آمریکا از اعضای خانواده کارکنان سفارت خود در کاراکاس خواست ونزوئال را ترک کنند.

همزمان با دستور دولت آمریکا به خانواده دیپلماتهای خود برای ترک آن کش//ور و نی//ز افزایش فش//ارهای بینالملل//ی ب//ر کاراکاس، ش//رکت هواپیمایی آویانکای کلمبیا نیز اعالم ک//رده بهدلیل محدودیتهای امنیتی و عملیاتی قادر به ادامه پروازهای خود در ونزوئال نیست.

وزارت خارج//ه ای//االت متح//ده در عین حال از تمام ش//هروندان آن کشور خواسته داوطلبانه ونزوئال را ترک کنند. رییسجمهور آمریکا هشدار داده است در صورتی که مادورو طرح خود در مورد مجلسموسسانراعملیکند،واشنگتن ممکن است دست به اعمال تحریمهایی علیهکاراکسبزند.

مجلس موسس//ان قادر خواهد بود قانون اساسی ونزوئال را بازنویسی کرده و به کار پارلمان نیز خاتمه دهد. اکثریت در پارلماندرحالحاضربامخالفاننیکالس مادورواست.سازمانمللمتحدباانتقاداز دولت مادورو، خواستار برقراری حکومت قانون و احترام به آزادی اجتماعات در آن کشور شده است.

مخالفانرییسجمهورونزوئالازجمله در دیگر کشورهای آمریکای جنوبی او را متهمکردهاندکشوررابهسویدیکتاتوری س//وق میدهد. مادورو از س//وی دیگر میگوید هدف از بازبینی قانون اساسی ایجاد صلح و آرامش در کش//ور اس//ت. او در عی//ن حال آمریکا را به دخالت در امور کشور خود برای دستیابی به منابع نفت متهم کرده اس//ت. ایاالت متحده اتهام دخالت در ام//ور داخلی ونزوئال را رد کرده است.

در عی//ن حال رییسجمهور ونزوئال نیز هفته گذشته اعالم کرد آنچه را که در صندوقهای رای به دس//ت نیاورد، با سالح به دست خواهد آورد. دولت آمریکا چهارشنبه گذشته همزمان با آغاز این اعتصابات 13 مقام ارش//د این کشور را تحریمکرد.

به ب//اور تحلیلگران، ای//ن تحریمها، هشداری به رییسجمهور ونزوئال برای عقبنشینی از رایگیری برای تشکیل هیات موسس//ان و اصالح قانون اساسی اس//ت. این در شرایطی است که برخی مناب//ع دولت آمریکا از بررس//ی گزینه تحریمهای اقتصادی ب//ه ویژه در حوزه نفتیخبرمیدهند.

این کشور نفتخیز در ماههای گذشته صحن//ه اختالف دول//ت و مخالفان و همچنین در محاصره مشکالت فجیع اقتصادی همچون تورم سه رقمی بوده است. پس از آنکه مخالفان نتوانستند تا موع//د مقرر، همهپرس//ی برکناری نی//کالس م//ادورو را برگ//زار کنند، از حامیان خ//ود خواس//تند اعتراضها را ت//داوم بخش//ند تا وی از س//متش کنارهگی//ری کن//د. این در ش//رایطی است که احزاب مخالف دولت، اکثریت کرسیهای کنگره ونزوئال را در اختیار دارن//د، مادورو قص//د دارد با برگزاری همهپرسی فردا مجلسی جدید با قابلیت تغییر قانون اساسی تشکیل داده و بر نیروهای مخالف غلبه کند.

وزارتخزانهداریآمریکادرپی تحریمهای صادرات نفت

وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان یکی از گزینههای تحریمهای متعدد م//ورد نظر کاخ س//فید در واکنش به ت//الش دولت ونزوئال برای بازنویس//ی قان//ون اساس//ی، س//رگرم طراح//ی تحریمهایی است که واردات نفت خام این کش//ور آمریکای التین را ممنوع میکند.

مناب//ع آگاه اظه//ار کردهاند دولت ترامپ تاثی//ر تحریمهای واردات نفت خام ونزوئال ب//ر بخش پاالیش آمریکا را مورد بررسی قرار داده است و انتظار نم//یرود تحریمهای نفت//ی ونزوئال را حداق//ل در کوتاهم//دت تصویب کند. وزارت خزانهداری این تحریمها را آماده میکند اما به معنای آن نیست که آنها این تحریمها را اجرا خواهند کرد.

دولت ترامپ هنوز درباره تحریمهای پیشبینی شده در واکنش به رایگیری فردا ب//ه رییسجمه//ور ونزوئال اجازه میدهد که یک مجلس قانون اساسی برای بازنویس//ی قانون اساسی کشور تشکیل دهد، تصمیم نگرفته است.

منابع متعدد اظهار کردهاند که انتظار دارند واکنش اولیه از سوی دولت ترامپ به این رای، تحریم اشخاص و برخی از موسسات در داخل ونزوئال باشد. دولت آمریکا همچنین ممکن است برخی از صادرات فرآوردههای نفتی آمریکا شامل بنزین و میعانات را ممنوع کند.

یک منبع آگاه از بحثهای مطرح در داخل دولت آمریکا در این باره به پایگاه پالتس گفت: گزینههای متعددی وجود دارد که مورد بررسی قرار دارند. مقامات کلی//دی متعددی در داخ//ل دولت از جمل//ه خزان//هداری و وزارت انرژی با هرگونه ممنوعیت واردات نفت ونزوئال مخالف هستند، با اینهمه کاخ سفید هنوز درباره روندی که در پیش خواهد گرفت، تصمیم نگرفته است.

بس//یاری در داخل دولت ترامپ بر این باورند ک//ه تحریمها علیه واردات نفت ونزوئال، تاثیر مخربتری بر صنعت پاالیش آمریکا نسبت به اقتصاد ونزوئال خواهد داش//ت و این امر ش//انس اجرا ش//دن آنها را محدود میکند. دونالد ترامپ در بیانیهای که هفته گذش//ته منتشر شد، اظهار کرده بود: اگر مادورو وعدههای خود برای بازنویس//ی قانون اساس//ی ونزوئال در 30 ژوئیه را دنبال کند، آمریکا اقدامات اقتصادی شدید و فوری در پیش خواهد گرفت. یک مقام بلند پایه دولت آمریکا هفته گذش//ته اظهار ک//رده بود: ممنوعی//ت واردات نفت ونزوئال یکی از گزینههایی اس//ت که مورد بررسی قرار گرفته است. اگر تحریمهای نفتی ونزوئال تصویب شوند، پاالیش//گاههای آمریکایی به خصوص پاالیشگاههای فعال در خلیج مکزیک ناچار خواهند شد منابع جدیدی برای تامین نفت سنگین پیدا کنند. اگرچه آمری//کا اکنون نصف میزان 20 س//ال گذشته از ونزوئال نفت وارد میکند اما ونزوئال همچنان تامینکننده کلیدی ب//ازار پاالی//ش خلیج مکزی//ک مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.