سقوط دموکراسی

Jahan e-Sanat - - اخبار - چالش

فاطمه رحیمی- ونزوئال مدعی اس//ت که میزان ذخایر نفتیاش بیش از عربس//تان اس//ت، با این حال ش//هروندانش گرس//نهاند. 93 درصد آنها میگویند اس//تطاعت تهیه غذای مورد نیاز خود را ندارند و سه چهارمشان طی سال گذشته وزن کم کردهاند. این رژیم که باعث بروز این تراژدی قابل پیشگیری شده عشق زیادیبهفقرادارد.بااینحالمقاماتآنبااختالسهای میلیاردی ونزوئال را به فاسدترین کشور آمریکایالتین که مصلحانه اداره نمیشود، تبدیل کردهاند. شرایط این کشور الگویی از چرایی اهمیت دموکراسی است: مردم بایدبتواننددولتهایبدراکناربگذارند.شایدبههمین دلیل باشد که نیکوالس مادورو، رییسجمهور ونزوئال تا این اندازه مشتاق خاموش کردن همان اندک دموکراسی باقی مانده در این کشور است.

30 ژوئیهمادورویکانتخاباتجعلیرابرگزارخواهد کرد تا ایجاد یک مجمع موسسان که هدفشان دایمی کردن رژیم دولت سوسیالیستی اوست را تصدیق کنند. ای//ن اقدام قدرت مجلس که در حال حاضر از س//وی مخالفان اداره میش//ود را نابود و یکپارچگی انتخابات ریاس//ت جمهوری سال آینده را تخریب خواهد کرد؛ انتخابات//ی که اگر آزاد و عادالنه باش//د مطمئنا باعث شکست مادورو میشود. مخالفان میگویند این مجمع یک کمیسیون به سبک کوبا را منتصب خواهد کرد. ایجاداینمجمعدستکمباعثتحریکخشونتبیشتر در این کشور میشود. طی حدود چهار ماه اعتراضات خیابانی،بیشاز001 نفرجانخودراازدستدادهاند و صدها نفر دیگر به دالیل سیاس//ی دستگیر شدهاند. همه این مسایل مردم ونزوئال را به خشم آورده است، این مس//اله باید به جهانیان هم هشدار بدهد. تا پایان س//الجاری س//قوط اقتصادی ونزوئال از سال 2012 بیشترین شیب را در تاریخ آمریکایالتین مدرن خواهد داشت.حال،سرانهدرآمدبهسطحدهه0591 بازگشته است. دلیل اصلی این سقوط ایدئولوژیک است. مادورو در ادام//ه اقدامات هوگو چاوز، بودجه عمومی را بدون حساب و کتاب خرج و آن را به خصوص صرف حامیان خود میکند. قیمت پایین نفت و مدیریت بدون منطق بدان معناست که او نمیتواند صورتحسابهای خود را پرداخت کند. بنابراین او دست به چاپ پول میزند و دالالن را عامل تورمی میداند که انتظار میرود طی سالجاریازمرز0001 درصدبگذرد.کنترلقیمتو مصادرهشرکتهایخصوصیمنجربهکمبودغذاودارو شده است. با کمبود عرضه از سوی بیمارستانها، نرخ مرگ و میر مادران سال گذشته به 66 درصد رسید. با این شرایط ونزوئال حال به مسیر مورد عالقه قاچاقچیان مواد مخدر بدل شده و مملو از تسلیحات است. در این شرایط چه باید کرد؟ بهترین راهحل مذاکره برای انتقال قدرت اس//ت. مادورو دوره ریاستجمهوری خود را تا پایان ادامه دهد اما با احترام به قانون اساسی و پارلمان، زندانیانسیاسیراآزادکندوتضمینبدهدکهانتخابات منطقهای عقبافتاده را برگزار کند و رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را عادالنه برگزار کند. با این حال تالش برای این نوع مذاکره سال گذشته بینتیجه ماند و در حال حاضر نیز هیچ نشانهای از اینکه مادورو و همراهانش بخواهند به صورت داوطلبانه قدرت را واگذار کنند، به چشم نمیخورد. رژیمراهدفقراردهیدنهقربانیانرا آمریکایالتین تهدید را احساس کرده است. ونزوئال بیش از گذشته منزوی شده و از گروه تجاری مرکوسور هم تعلیق شده است اما ماه گذشته با حمایت متحدان ایدئولوژیک خود و برخی کشورهای جزایر کارائیب که وعده دریافت نفت ارزان گرفته بودند، مادورو توانست مانع از تعلیق عضویت در سازمان دولتهای آمریکایی شود. آمریکا باید قدرت دیپلماتیک بیشتری را صرف رایگیری در مورد عضویت در این س//ازمان میکرد. دونالد ترامپ، رییسجمهور ایاالت متحده تحریمهای گس//ترده، از جمله ممنوعیت واردات نفت ونزوئال یا ممانعت از کار شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت این کش//ور را مدنظر قرار داده است. این اقدام اشتباه است: مادورو ظرف چند ماه خریداران جدیدی برای خرید نفت پیدا خواهد کرد. در این میان، مردم عادی بی//ش از وفاداران به این رژیم آس//یب خواهند دید. ضمن اینکه تحریمهای گس//ترده میتواند این رژیم را تقویت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.