نواز شریف قربانی پانامالیکس

Jahan e-Sanat - - اخبار -

دادگاه عالی پاکستان دیروز و بعد از حدود یک سال و نیم از آغازروندرسیدگیقضاییبهاتهامهایفسادمالیادعاشدهعلیه نخستوزیراینکشوروفرزندانش)پروندهاسنادپاناما(،سرانجام با صدور حکم نهایی، رای به سلب صالحیت نواز شریف داد.

اکنون که دادگاه عالی نواز شریف را سلب صالحیت کرده، وی چ//ارهای جز کنارهگیری ن//دارد و کابینه وی نیز منحل خواهد ش//د و نخس//توزیر جدید باید دوباره از حزب حاکم )یک//ی از اعضای مجلس ملی( معرفی ش//ود و کابینه جدید تشکیلدهد.

پنجشنبه گذشته وزیر کش//ور پاکستان که مدتی است اختالفهایی با حزب حاکم و شخص نخستوزیر پیدا کرده، در ی//ک کنفرانس مطبوعاتی، ضم//ن اعالم اینکه به محض ص//دور رای دادگاه، صرفنظر از اینکه این رای له یا علیه نواز شریف باشد، از سمت خود استعفا خواهد داد، به نواز شریف ه//م توصیه کرده بود که رای دادگاه هرچه بود، به آن احترام بگذارد و آن را بپذیرد.

وی در توصیههای خود خطاب به نواز شریف افزود: ابرهای س//یاه باال سر ما هستند. کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما از همه طرف محاصره شدهایم. این موضوع را فقط من میدانم و چند نفر دیگر که در قدرت هستند. شما نباید تنها به فکر حمایت و محافظت از خود باشید. باید به فکر تمام کشور باشید، چه برنده رای داده باشید و چه بازنده.

از سخنان وزیر کشور پاکستان هم این گونه برمیآمد که خبرهای خوشی برای نخستوزیر پاکستان و اعضای خانواده وی از سمت دادگاه عالی در راه نیست.

نواز ش//ریف قبل از ص//دور رای نهایی دادگاه، نشس//تی غیررس//می با اعضای کابینه و اعضای ارشد حزبش داشت و این آخرین جلسه وی با اعضای کابینه در قامت نخستوزیر پاکستان بود. در این جلسه، اطرافیان نواز شریف اعالم کردند که رای دادگاه هرچه باشد، از او حمایت خواهند کرد و او را در ادامه مسیر فعالیتهای حزب مسلم لیگ نواز، تنها نخواهند گذاشت. نواز شریف پیش از این نیز در سالهای گذشته دو بار به نخس//توزیری پاکستان رسید. وی در دورههای قبلی نخس//توزیر خود )از س//ال 1990 تا 1993 و از سال 1997 تا (1999 نیز نتوانست دوره قانونی پنج سال نخستوزیری را تکمیل کند اما همچنان در صحنه سیاست باقی ماند و برای کسب باالترین کرسی قدرت سیاسی کشورش برای سومین بار تالش کرد. با رای دادگاه عالی پاکس//تان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخستوزیری و تکمیل دوره پنج ساله این پست عالی، ناکام ماند. در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقالل این کشور در سال 1947 تاکنون، هیچ یک از نخستوزیران پاکستان نتوانستهاند دوره پنج ساله قانونی را تکمیل کنند و تمام آنها بنا به دالیل مختلف از جمله کودتای نظامی یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه ناچار به ترک کرسی نخستوزیری شدهاند. زندگیسیاسیمحمدنوازشریف محمدنوازشریف،نخستوزیرپاکستانورهبردومینحزب سیاسی بزرگ این کش//ور 25 دسامبر سال 1949 در الهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. وی که از سال 2013 سومین دوره نخستوزیری خود را تجربه میکرد، دوازدهمین نخستوزیر تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقالل این کشور در سال 1947 بود.

محمد نواز شریف در دوره قبلی نخستوزیر خود )از سال 1990 تا 1993 و از سال 1997 تا (1999 نیز نتوانست دوره قانونی پنج س//ال نخستوزیری را تکمیل کند اما همچنان درصحنهسیاستباقیماندوبرایکسبباالترینکرسیقدرت سیاسی کشورش برای سومین بار تالش کرد.

نواز شریف در ادامه حیات سیاسی خود، در سال 1985 به عنوان س//روزیر ایالت پنجاب انتخاب شد و تا سال 1988 در این سمت باقی ماند. وی در سال 1990 با تشکیل ائتالفی از محافظهکاران، توانست در انتخابات پیروز شود و برای اولین بار به سمت نخستوزیر پاکستان دست یابد.

نواز شریف نتوانست نخستین دوره نخستوزیریاش را به طورکاملبهپایانبرساندوبامطرحشدناتهامهایینظیرتقلب در انتخابات و استفاده از میلیونها روپیه برای تغییر دادن نتیجه انتخابات به نفع خود، متهم به فساد مالی و از سوی غالم اسحاق خان رییسجمهور وقت پاکستان برکنار شد.

وی با رهبری حزب مسلم لیگ نواز، بار دیگر در انتخابات سال7991 شرکتکردوتوانستباکسبپیروزیقابلتوجه در این دوره از رقابتها، احزاب رقیب را از میدان رقابت خارج کندوبرایدومینبارنخستوزیراینکشورشود.درآندورهکه ژنرال پرویز مشرف فرمانده ارتش پاکستان بود و مثل همیشه، ارتش از قدرت باالیی در پاکس//تان برخوردار بود، نواز شریف تالش کرد با برکنار کردن ژنرال مشرف، کسی که خودش او را برای فرماندهی ارتش برگزیده بود، قدرت سیاسیاش را به رخ بکشد اما این اتفاق رخ نداد و در عوض، این ژنرال مشرف بود که با انجام کودتای نظامی، در 12 اکتبر سال 1999 نواز شریف را از قدرت برکنار و وی را به عربستان تبعید کرد و خود قدرت سیاسی کشور را نیز به دست گرفت.

نواز شریف پس از هشت سال اقامت در عربستان و جلب حمایتهای حکومت پادشاهی ریاض، در نهایت در نوامبر سال 2007 بهپاکستانبازگشت.حزبتحترهبریویدرانتخابات سال 2013 به پیروزی رسید و نواز شریف برای سومین بار بر کرسی نخستوزیری پاکستان تکیه زد.

تا سال5102، باوجود مخالفتها و سنگاندازیهای احزاب مخالف از جمله حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در مسیر حرکت دولت نواز شریف و متهم کردن وی به تقلب در انتخابات سال3102، همه چیز تقریبا خوب پیش میرفت تا اینکه در س//ال 2015 یک موسسه پانامایی به نام موساک فونسکابیشاز11 میلیوناوراقواسنادرادرخصوصبیشاز 214 هزارشرکتوشخصیتهایشناختهشدهجهانازجمله سه نفر از فرزندان نواز شریف به نامهای مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز افشا کرد که حکایت از دست داشتن این افراد در پولشویی، تخلفات مالیاتی و تاسیس شرکتهای مالی پنهانی در خارج از کشور داشت.

با وجود اینکه نام نواز شریف نخستوزیر پاکستان در اسناد افشا ش//ده از سوی این موسسه پانامایی نیست اما مخالفان سیاس//ی وی مدعی هستند که خانواده نخستوزیر و حتی شخص نواز شریف دارایی غیرقانونی انباشته کرده و تخلفات غیرقابل انکاری در زمینه پولشویی انجام داده است. افشای این اسناد، پای نواز شریف و فرزندانش را به دادگاه کشاند و سرانجام پس از روند طوالنی رسیدگی قضایی به این پرونده فساد مالی، دادگاه عالی پاکستان دیروز رای نهایی خود را صادر و حکم به سلب صالحیت نواز شریف داد و به این ترتیب پرونده سومین دوره نخستوزیری نواز شریف هم نیمهکاره مختومه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.