ناکامی دیگر برای ترامپ

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ط//رح لغو نظام خدمات درمانی موس//وم به اوباماکر در سنای آمریکا به تصویب نرسید. نمایندگان مجلس سنای آمریکادیروزبا15 رایمخالفدربرابر94 رایموافقطرح لغو قانون خدمات درمانی قابل دسترس موسوم به اوباماکر را رد کردند. طرح لغو اوباماکر توسط اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا تدوین و ارائه شده بود اما با پیوستن سه نفر از سناتورهای این حزب به مخالفان، به تصویب نرسید.

این قانون در س//ال 2010 به تصویب کنگره و امضای رییسجمهور وقت رسید و شامل تعمیم خدمات درمانی به بخشهای بیشتری از جامعه آمریکاست. نشست سنای آمریکا برای بررس//ی این طرح در طول ساعات شب ادامه داشت و سرانجام طرفداران لغو اوباماکر نتوانستند مخالفان آن را به حمایت از آن قانع کنند. رای سنای آمریکا به منزله شکس//ت سیاسی عمدهای برای دونالد ترامپ است که در جریان مبارزات انتخاباتی، نظام خدمات درمانی دولت اوباما را پرهزینه و فاقد کارایی توصیف کرده و وعده داده بود در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، آن را لغو کند و یک نظام درمانی کارآمدتر و به صرفهتر را به جای آن به اجرا بگذارد.

ط//رح لغ//و اوباماکر در ماه می س//الجاری به تصویب مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رسیده بود اما اجرایی شدن آن مس//تلزم تصویب در مجلس سنا بوده است. با رد طرح لغو اوباماکر، قرار است جناح اکثریت در سنای آمریکا طرح دیگری شامل اصالحاتی در آن را تدوین و برای بررسی کند و رایگیری مجدد را در دستور کار مجلس سنا قرار دهد.

حزب جمهوریخواه دارای اکثریت دو کرسی در سنای آمریکاست اما برخی از سناتورهای جمهوریخواه ادامه این طرح را قابل قبول ندانسته بودند. لیزا مورکووسکی، سناتور جمهوریخواه از آالس//کا با توجه به نیاز ساکنان کمدرآمد حوزه انتخابیه خود به خدمات درمانی، تاکید کرده بود که وظیفه اصلی او برآورده کردن خواست مردم این ایالت است. اعالم موضع خانم مورکووسکی واکنش منفی رییسجمهور در توئیتر را در پی داشت. سوزان کالین و جان مککین در سنای آمریکا نیز در کنار سناتورهای دموکرات با لغو اوباماکر مخالفت کردند. چند روز قبل دفتر مککین اعالم کرد او به سرطان مغز مبتال شده و تحت درمان قرار گرفته بود. وی چند روز قبل کار خود را در سنا از سر گرفت و دونالد ترامپ در یک پیام توئیتری از بازگشت او ابراز خرسندی کرد.

در روزهای اخیر دونالد ترامپ بارها و به خصوص با استفاده گسترده از توئیتر، خواستار تصویب این طرح در مجلس سنا شده و گفته بود اکثریت جمهوریخواه باید اقلیت دموکرات را هم برای لغو اوباماکر و جایگزینی یک نظام درمانی موثر و اقتصادی با خود همراه کنند. ساعاتی قبل از رایگیری در سنا، رییسجمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت: سناتورهای جمهوریخواه، راه بیفتید! بعد از هفت سال انتظار به مقصد برسید. به آمریکا یک نظام حمایت درمانی بزرگ بدهید!

پس از اعالم نتیجه رایگیری، وی با ابراز ناخرسندی از اینرایدرتوئیترخودنوشت:جمهوریخواههاو84 دموکرات مردم آمریکا را مایوس کردند. همانطور که از اول هم گفته بودم، بگذارید اوباماکر از درون فرو بریزد، بعد دست به کار خواهید شد. نگاه کنید! با رای منفی سنای آمریکا، مصوبه مجلس نمایندگان موضوعیت خود را از دس//ت داده و هر اقدام دیگری در راستای لغو اوباماکر مستلزم تدوین و ارائه طرح جدیدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.