تمرکز هکرهای کرهشمالی بر سرقت پول

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رویترز-براساس گزارش تهیه شده توسط یک مرکز دولتی کرهجنوبی، کرهشمالی به طور فزاینده به دنبال هک کردن کامپیوترهای موسسات مالی در کرهجنوبی و کش//ورهای دیگر جهان برای سرقت پول است. موسسه امنیتمالیکرهجنوبیاعالمکرد:درگذشتههککردنکامپیوترهاازسوی کرهشمالی برای ایجاد اختالل اجتماعی یا کسب اطالعات طبقهبندی شده نظامی و دولتی بود اما در سالهای اخیر به نظر میرسد این سیاست تغییر کرده و بیشتر هکرهای کرهشمالی بر کسب پول از این راه تمرکز کردهاند. به نظرمیرسدالزاروس،گروههکریکهسالگذشته18 میلیوندالرازبانک مرکزیبنگالدشسرقتکردهوهمچنینحملهسایبریدرسال4102 به استودیو سونی هالیوود داشته، وابسته به رژیم کرهشمالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.