مشاور خاورمیانه ترامپ، شورای امنیت ملی آمریکا را ترک کرد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رویترز- در حالی که کاخ سفید دچار اختالفات درونی درباره مسایل مهم خاورمیانه از جمله سوریه، عراق و ایران شده است، یک مشاور امور خاورمیانه رییسجمهور آمریکا شورای امنیت ملی آمریکا را ترک کرد.سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تایید کرد که درک هاروی شورا را ترک کرده است. وی در بیانهای ادامه داد: او در طول ماموریتش، با شجاعت به کشورش خدمت کرده است و نقش مهمی در عراق داشته و به صورت موفقیتآمیز در کاخ سفید و دولت ترامپ خدمت کرده است. او افزود: دولت آمریکا از تجربیات سرهنگ هاروی درباره سیاستها و مواضع آمریکا در خاورمیانه استفاده خواهد کرد. وی جزییات بیشتری درباره دلیل پایان یافتن ماموریت او اعالم نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.